โพลนิด้าเผยคนหนุนเสนอชื่อ"ประยุทธ์"นั่งนายกฯ

วันที่ 22 มิ.ย. 2557 เวลา 13:33 น.
โพลนิด้าเผยคนหนุนเสนอชื่อ"ประยุทธ์"นั่งนายกฯ
นิด้าโพลเผยผลสำรวจพบ คนหนุนเสนอชื่อ "ประยุทธ์" เป็นนายกรัฐมนตรี รองลงมาเป็น "อานันท์ ปันยารชุน" และ "สุรินทร์ พิศสุวรรณ"

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คสช. ควรเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรี” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 – 21 มิ.ย. จากประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,259 ตัวอย่าง

จากผลการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับบุคคลที่ คสช. ควรเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.30 ระบุว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ควรเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองลงมา ร้อยละ 8.50 ระบุว่า ควรเสนอ นายอานันท์ ปันยารชุน ร้อยละ 2.38 ระบุว่า ควรเสนอ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ร้อยละ 1.43 ระบุว่า ควรเสนอ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ร้อยละ 1.19 ระบุว่า ควรเสนอ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ร้อยละ 5.24 ระบุว่า ควรเสนอบุคคลอื่น ๆ ได้แก่ นายพลากร สุวรรณรัฐ, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ, ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย, ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย, พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร, น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, นายสุเทพ เทือกสุบรรณ, นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์, นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์, นายชวน หลีกภัย, พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์

ร้อยละ 3.10 ระบุว่า เป็นใครก็ได้ ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศชาติได้ และควรมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ร้อยละ 10.33 ระบุว่า ไม่มีใครเหมาะสม ขณะที่ ร้อยละ 26.53 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50.20 เป็นเพศชาย  ร้อยละ 49.72 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทางเลือก ตัวอย่างร้อยละ 8.50 มีอายุต่ำกว่า 25 ปี ร้อยละ 32.41 มีอายุ 25 – 39 ปี ร้อยละ 48.37 มีอายุ 40 – 59 ปี และร้อยละ 10.72 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

ตัวอย่าง ร้อยละ 24.17 ระบุว่าจบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า  ร้อยละ 29.41 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  ร้อยละ 10.25 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ร้อยละ 32.03 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และร้อยละ 4.13 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 15.82 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 17.89ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 21.94 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 13.59 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง     ร้อยละ 13.35 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 11.92 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และร้อยละ 5.48 เป็นนักเรียน/นักศึกษา