คสช.ตั้งอนุกก.จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

วันที่ 10 มิ.ย. 2557 เวลา 22:34 น.
คสช.ออกคำสั่งที่ 60 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีเอกภาพ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 60/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเอกภาพ และเกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว (อกนร.) เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว (กนร.) โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบ1.1 เสนาธิการทหาร ประธานอนุกรรมการ1.2 อธิบดีกรมการจัดหางาน รองประธานอนุกรรมการ1.3 เสนาธิการทหารบก อนุกรรมการ1.4 เสนาธิการทหารเรือ อนุกรรมการ1.5 เสนาธิการทหารอากาศ อนุกรรมการ1.6 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม อนุกรรมการ1.7 รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อนุกรรมการ1.8 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อนุกรรมการ1.9 อธิบดีกรมการปกครอง อนุกรรมการ1.10 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อนุกรรมการ1.11 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อนุกรรมการ1.12 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อนุกรรมการ1.13 อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อนุกรรมการ1.14 อธิบดีกรมควบคุมโรค อนุกรรมการ1.15 อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก อนุกรรมการ1.16 อธิบดีกรมอาเซียน อนุกรรมการ1.17 อธิบดีกรมอนามัย อนุกรรมการ1.18 ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ อนุกรรมการ1.19 ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อนุกรรมการ1.20 เจ้ากรมยุทธการทหาร อนุกรรมการ และเลขานุการ1.21 ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ1.22 ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. อำนาจหน้าที่2.1 เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดำเนินการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวต่อคณะกรรมการ2.2 ประสานงาน ติดตามการดำเนินงาน ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ2.3 พิจารณากลั่นกรองแผนงาน โครงการ และมาตรการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอคณะกรรมการ2.4 พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ ก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณา2.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

3. คณะอนุกรรมการตามคำสั่งนี้ สามารถยกเลิก หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ หรือมีคณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินแล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ