คสช.ยกเลิกเคอร์ฟิวอีก20จังหวัด

วันที่ 10 มิ.ย. 2557 เวลา 21:10 น.
คสช.ยกเลิกเคอร์ฟิวอีก20จังหวัด
คสช. ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวอีก 20 จังหวัด กาญจนบุรี  ราชบุรี  ระยอง จันทบุรี แม่ฮ่องสอน สุรินทร์ ฯลฯ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งที่ 60/2557

เรื่อง ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในบางพื้นที่เพิ่มเติม

เนื่องจากสถานการณ์ในบางพื้นที่ได้คลี่คลายลง และไม่ปรากฎแนวโน้มของการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง ดังนั้น เพื่อเป็นมาตรการผ่อนคลายและบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน จึงให้ยกเลิกการประกาศห้ามออกนอกเคหสถานในพื้นที่ ดังต่อไปนี้1. จังหวัดกาญจนบุรี2. จังหวัดราชบุรี3. อำเภอเขาย้อย อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอบ้านแหลม อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี4. จังหวัดระยอง5. จังหวัดจันทบุรี6. อำเภอคลองใหญ่ อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ อำเภอแหลมงอบ อำเภอเกาะกูด และอำเภอเมือง จังหวัดตราด7. จังหวัดนครพนม8. จังหวัดสกลนคร9. จังหวัดร้อยเอ็ด10. จังหวัดเลย11. จังหวัดสุรินทร์12. จังหวัดตาก13. จังหวัดสุโขทัย14. จังหวัดแม่ฮ่องสอน15. จังหวัดอุตรดิตถ์16. จังหวัดแพร่17. จังหวัดน่าน18. อำเภอสะเดา และอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา19. จังหวัดตรัง20. จังหวัดสตูล

สำหรับในพื้นที่อื่น ๆ ให้ยังคงปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เรื่อง ห้ามออกนอกเคหสถาน ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 42/2557 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เรื่อง แก้ไขห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 52/2557 ลงวันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เรื่อง ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในบางพื้นที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2557พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ