ไฟเขียว 76 ล้าน ตั้งหน่วยทหารพรานหญิงดับไฟใต้

  • วันที่ 18 พ.ค. 2553 เวลา 13:57 น.

ครม.อนุมัติให้กองทัพภาค 4 จัดตั้งหน่วยทหารพรานหญิง 2 หมวด  188 อัตรา  งบประมาณ 76 ล้าน ดับไฟใต้

นายศุภชัย  ใจสมุทร  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงภายหลั้งการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)   ครม.มีมติอนุมัติ จัดตั้งหน่วยทหารพรานเพิ่มเติมให้กองทัพภาคที่ 4  จำนวน 2 หมวด ทหารพรานหญิง ได้แก่ หมวดทหารพรานหญิง 6 และ หมวดทหารพรานหญิง 7 กำลังพลรวมทั้งสิ้น  188 อัตรา

ทั้งนี้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมรายงานว่า กองทัพบกจัดตั้งหทารพรานมาตั้งแต่ปี 2527 เป็นกำลังหลักปฏิบัติงานร่วมกับทหารพรานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้เหตุการณ์ความรุนแรงจะลดลง แต่สถานการณ์ไม่สงบจึงมีความจำเป็นต้องจัดตั้งหน่วยทหารพราน    สำนักงบประมาณ พิจารณาแล้ว ให้จัดสรรงบประมาณให้กองทัพบกใช้จ่ายงบรายจ่ายประจำปี 2553  งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน   28.44  ล้านบาท ส่วนงบประมาณที่ขาดอยู่อีก   47.72  ล้านบาท  ให้กองทัพบบกเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 ตามขั้นตอนต่อไป

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ