"สุภา"คว้าเก้าอี้ป.ป.ช.ตามคาด

วันที่ 10 เม.ย. 2557 เวลา 06:21 น.
"สุภา"คว้าเก้าอี้ป.ป.ช.ตามคาด
กรรมการสรรหา  เลือก "สุภา ปิยะจิตติ"  นั่ง ป.ป.ช.ตามคาด

วันที่ 9 เม.ย. ที่รัฐสภา คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประชุมเป็นครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการ ป.ป.ช. แทนนายใจเด็ด พรไชยา ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 70 ปี

โดยที่ประชุมมีมติเลือก น.ส. สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยคะแนนเสียง 2 คะแนน ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

โดยขั้นตอนต่อจากนี้คณะกรรมการสรรหาจะนำรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.ช. เสนอต่อประธานวุฒิสภา เพื่อให้มีการเปิดประชุมวุฒิสภาให้สมาชิกวุฒิสภาได้ลงมติให้ความเห็นชอบ ก่อนจะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป