ปธ.ศาลฎีกานั่งแท่นประธานสรรหาปปช.

วันที่ 13 มี.ค. 2557 เวลา 10:40 น.
เริ่มสรรหาปปช.ใหม่ ปธ.ศาลฎีกานั่งแท่นประธานสรรหา ประกาศรับสมัคร17-24มี.ค.

ที่อาคารวุฒิสภาได้มีการนัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แทนนายใจเด็ด พรไชยา กรรมการ ป.ป.ช. ที่หมดวาระดำรงตำแหน่ง เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปี ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย  นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา, นายจรูญ อินทจาร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงและได้ใช้เวลาการประชุมประมาณ 10 นาที ก่อนที่จะเดินทางกลับสำนักงานโดยไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆ กับสื่อมวลชน

ภายหลังการประชุมกลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง สำนักกำกับและตรวจสอบ วุฒิสภา ได้เผยแพร่เอกสารข่าวประชุมคณะกรรมการสรรหา กรรมการ ป.ป.ช. ว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการ สรรหา ป.ป.ช. เป็นครั้งแรก เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. แทนนายใจเด็ด ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 70ปีบริบูรณ์ โดยกรรมการสรรหาประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา, ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด ส่วนประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนั้น เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการยุบสภาผู้แทนราษฎร ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556  จึงยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งตามมาตรา 7(1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2554  กำหนดว่า ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในตำแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้กรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ โดยขณะนี้มีกรรมการสรรหาจำนวน 3 คน จึงถือเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวกำหนดไว้

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเลือกนายดิเรก ให้เป็นประธานกรรมการสรรหา จากนั้นได้กำหนดกรอบและแนวทางการสรรหา โดยจะมีการเปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.- 24 มี.ค. 2557 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่จุดรับสมัครอาคารวุฒิสภา (ห้องโถง) ชั้น 1  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถ.อู่ทองใน เขตดุสิต และ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ชั้น 1 เขตบางซื่อ