ศาลปค.ยกเลิกคำสั่งปลดพัชรวาท

วันที่ 28 ก.พ. 2557 เวลา 13:15 น.
ศาลปค.ยกเลิกคำสั่งปลดพัชรวาท
ศาลปกครองกลางยกเลิกคำสั่งปลดพัชรวาทออกจากราชการตามมติก.ตร.

ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษปลดพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ออกจากราชการ ตามมติ ก.ตร. ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด

คำพิพากษาของศาลปกครองกลางนี้ เป็นคดีหมายเลขดำที่ 2040/2553ระหว่างพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ (ผู้ฟ้องคดี) กับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในขณะนั้น เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

คดีนี้ พล.ต.อ.พัชรวาท ฟ้องว่า นายกรัฐมนตรี ละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการเพิกถอนคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 228/2552 ลว. 19 ตุลาคม 2552 ซึ่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ทั้งที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 17/2552 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้สั่งยกโทษ กรณีผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อาวุธปราบปรามประชาชนที่กำลังชุมนุม ในพื้นที่บริเวณหน้ารัฐสภา เมื่อวันที่7 ตุลาคม 2551 ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือหลายฉบับให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมติ ก.ตร.ดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการแต่อย่างใด ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย)

บทความแนะนำ