logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
คณาจารย์มธ.ออกจม.เปิดผนึกต้านนิรโทษ

คณาจารย์มธ.ออกจม.เปิดผนึกต้านนิรโทษ

03 พฤศจิกายน 2556

คณาจารย์ มธ.ต้านนิรโทษกรรม ร่อนจดหมายเปิดผนึก"สมคิด-สุรพล"นำทีมร่วมลงชื่อ

คณาจารย์ มธ.ต้านนิรโทษกรรม ร่อนจดหมายเปิดผนึก"สมคิด-สุรพล"นำทีมร่วมลงชื่อ

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติผ่านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ในวาระ 2 และ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมานั้น คณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้มีจดหมายเปิดผนึกเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวความว่า ตามที่ได้มีการนำเสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และสภาผู้แทนราษฎรได้มีการแก้ไขเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ให้ครอบคลุมไปถึงการนิรโทษกรรมไม่เพียงแค่การกระทำของประชาชนอันเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมือง และการแสดงออกทางการเมืองเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการกระทำอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การกระทำของประชาชน รวมทั้งการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตแบะคอรัปชันทั้งหลายของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วย

การนิรโทษกรรมครั้งนี้จึงเป็นการยกเว้นความผิดในทุกกรณีซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม และหลักแห่งการนิรโทษกรรมที่ต้องมีเหตุผลและขอบเขตที่ชัดเจน และยังจะเป็นตัวอย่างให้ผู้กระทำผิดทั้งหลายโดยเฉพาะคดีทุจริตคอร์รัปชัน ไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง อีกทั้งมิได้ทำให้ข้อขัดแย้งทางการเมืองลดลงสมดังเจตนาของการออกกฎหมายแต่ประการใด

คณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ซึ่งมีรายนามข้างท้ายนี้จึงขอคัดค้านร่าง กฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้และขอเรียกร้องให้วุฒิสภาแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมไทย ยืนหยัดในหลักนิติธรรมด้วยการลงมติไม่เห็นชอบในร่างกฎหมายที่นำมาซึ่งความแตกแยกอย่างรุนแรงในสังคมไทย

สำหรับรายนามคณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ล่าสุดมีประมาณมีประมาณ 300 รายชื่อประกอบด้วย ผู้บริหาร/คณาจารย์มหาวิทยาลัยเกือบทุกคณะ อาทิ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. นายสุรพล นิติไกรพจน์ ,นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล,รศ.เกศินี วิฑูรชาติ, ผศ. ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์ ผศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท รศ. พญ. อรพรรณ โพชนุกูล รศ. ดร. วิโรจน์ บุญญภิญโญ รศ. เกศินี วิทูรชาติ อ.ดร.ณัฐพัชร์ บัวบุญ อ.สุธาสินี ศรีนุ่น  รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ผศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ อ.ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์ ผศ.ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข อ.ดร. สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์  ศ. ดร. ประมวญ เทพชัยศรี รศ. จุฑามาศ เทพชัยศรี ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์ ผศ.พญ.นรากร ลีปรีชานนท์

พญ. พิกุล วิมลเฉลา รศ. ดร. กำพล รุจิวิชชญ์ รศ.ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์ ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ผศ. ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์ อ.พญ. พิชญาภา รุจิวิชชญ์  รศ.สุเพชร จิรขจรกุล รศ ชุมพจต์ อมาตยากุล รศ.ถวัลยฺ ฤกษ์งาม รศ.ดร. นันทนา รณเกียรติ ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช รศ. ดร. ประภัสสร์ วังสกาจญ์ รศ.นพ. ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล นพ.ณัฐวัฒน์ วานิช พญ.อุบลพันธ์ บุพพาจารย์ธรรม นพ.ปวิธ พิพัฒน์วัฒนะกุล
นพ.ปวินท์ ศิริแสงชัยกุล นพ. เอกวิทย์ เจริญวานิช ผศ.ทพ.ดร.วีรชัย สิงหถนัดกิจอ.พญ.นิดา เรืองวิทย์ อ.มล.วโรดม ศุขสวัสดิ  รศ ดร อรุณพร อิฐรัตน์