ใครได้ประโยชน์นิรโทษเหมาเข่ง

วันที่ 31 ต.ค. 2556 เวลา 11:55 น.
ใครได้ประโยชน์นิรโทษเหมาเข่ง
โดย...ชุษณ์วัฏ ตันวานิช

ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบับ วรชัย เหมะ สส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย ที่ ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ รองประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แปรญัตติเนื้อหาร่างให้แผ่อานิสงส์ถ้วนหน้า โดยสาระสำคัญของร่างทั้ง 7 มาตราอยู่ในมาตรา 3 ที่ระบุว่า

"...ให้บรรดาการกระทำทั้งหลายทั้งสิ้นของบุคคลหรือประชาชนที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง ความขัดแย้งทางการเมือง หรือที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2549 รวมทั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวสืบเนื่องต่อมาที่เกิดขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 8 ส.ค. 2556 ไม่ว่าผู้กระทำจะได้กระทำในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำ หรือผู้ถูกใช้ หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมายก็ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง”

...การกระทำตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112”

ทั้งนี้ จุดสำคัญที่สุดของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้อยู่ที่การให้ “ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง” เท่ากับคดีทุจริตทั้งหมดที่อ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมหลังการรัฐประหารนั้น หากร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ประกาศใช้เท่ากับคดีดังกล่าวไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใหม่ แต่ให้การกระทำเหล่านั้นพ้นจากความผิดทั้งหมด