สั่งศึกษาออกกม.เปิดเผยทรัพย์สินองค์กรอิสระ

วันที่ 01 ต.ค. 2556 เวลา 22:01 น.
สั่งศึกษาออกกม.เปิดเผยทรัพย์สินองค์กรอิสระ
ครม.มอบกฤษฏีกาพิจารณาออกร่างกฎหมายเปิดเผยทรัพย์สินองค์กรอิสระ ชี้เพื่อสร้างความโปร่งใส

ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)  รับทราบความคืบหน้าแผนนิติบัญญัติ พ.ศ. 2555-2558  ที่มี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานจัดทำแผนฯ  โดย ค.ร.ม. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขปรับปรุง ร่างพระราชบัญญัติสำคัญ 5 ฉบับ และให้พิจารณาร่าง กฎหมาย ขึ้นใหม่ 1 ฉบับ ซึ่งมีร่างพ.ร.บ. และ ร่างกฎหมายที่สำคัญ  เช่น 1. ขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไปพิจารณาว่าสมควรร่างกฎหมาย เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีตำแหน่งในระดับสูง รวมทั้ง บุคลากรขององค์กรอิสระ ต้องเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อสาธารณชน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เรื่องการสร้างความโปร่งใสและต่อต้านการคอรัปชั่น

ด้าน น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้ นาย วราเทพ รัตนากร ในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไปรวบรวมประเด็นที่ประชาชนและภาคเอกชน ร้องเรียนผ่านทางสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ เพื่อส่งต่อให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องรับทราบและไปพิจารณาว่าสมควรต้องแก้ไขปรับปรุงหรือร่างกฎหมายขึ้นใหม่เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนหรือไม่อย่างไร แล้วให้นำเสนอครม.ต่อไป เช่น  กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ ก.ม. เกี่ยวกับการแก้ปัญหากลุ่มเรือประมง ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน 1 ฉบับ และข้อเรียกร้องของสมาคมธนาคารไทย เป็นต้น

ทั้งนี้ นายวราเทพ แจ้งที่ประชุมว่าขอให้กระทรวงต่าง ๆ จัดลำดับความเร่งด่วนของร่างกฎหมายที่ต้องเร่งรีบดำเนินการ เพื่อที่รัฐบาลจะได้เร่งประสานงานกับวิปรัฐบาล เพื่อผลักดันให้มีการบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของรัฐสภาต่อไป