เปิดรายชื่อชิงเก้าอี้"กกต.-ปปช."

วันที่ 30 ก.ย. 2556 เวลา 19:25 น.
เปิดรายชื่อชิงเก้าอี้"กกต.-ปปช."
เปิดรายชื่อผู้่สมัครชิงเก้าอี้กกต.-ปปช. คมสัน-บิ้กน้อย-ทวีศักดิ์ ชิงดำ ด้าน "สุภา ปิยะจิตติ" ลงสมัคร ปปช.นัดเคาะเลือก 15 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. สำนักเลขาธิการวุฒิสภาได้เปิดเผยรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 230 เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10 เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) จำนวน 1 คน            

ทั้งนี้มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา กกต.จำนวน 42 คน ได้แก่

1.นายวรัญชัย โชคชนะ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง และแกนนำกลุ่มพลังประชาธิปไตย  2.รศ.อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์ อดีต สว. 3.นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ ผู้ตรวจราชการกระทรวง4. นายฐิติเชฎฐ์ นุชนาฎ ที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 5.นายวรินทร์ เทียมจรัส อดีตสว. 6.พ.ต.อ.โภคพิบูลย์ โปตระนันทน์ เลขาธิการคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 7.นายวรัชย์ ชวพงศ์ อนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 8.พล.ต.หญิง บุณญารัศม์ พัฒนะมหินทร์ ตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด 9.พล.ต.ต.สังวร ภู่ไพจิตรกุล ผบก.สถาบันการฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) 10.นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการสูงสุด

11. นายประชา เตรัตน์ อดีตหัวหน้าผู้ตรวจฯกระทรวงมหาดไทย 12. พล.ท.ธิชาวุฒิ สาตรพันธุ์ ข้าราชการบำนาญสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 13. พันเอกพิเศษ อิน อินทรครรชิต ข้าราชการบำนาญ กองทัพบก กระทรวงกลาโหม 14. นายสมชาติ เจศรีชัย ข้าราชการบำนาญ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 15. นายพีระพงษ์ ไพรินทร์ ผู้ตรวจฯ สำนักงาน กกต. 16.พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม 17.นายประวิง คชาชีวะ กรรมการกองทุนพรรคการเมือง สำนักงาน กกต. 18.นายอรรณพ ลิขิตจิตถะ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการฟองเงิน (ป.ป.ง.) 19.นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 20.นายยุทธนา ทัพเจริญ อดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

21.นายธวัชชัย อินสะโร อัยการจังหวัดผู้ช่วย คดีเยาวชนและครอบครัว จ.ยะลา 22.นายวัชร บุญชูเศรษฐ์ อดีตประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) 23.นายสมพร อัศวแก้วมงคล อัยการจังหวัด คดีเยาวชนและครอบครัว จ.ภูเก็ต24.นายวรรณยุทธ ไวยวุฒิ วิทยากรชำนาญการพิเศษ 25.นายศุภโชติ มหานันทโพธิ์ ทนายความ26.นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร ข้าราชการบำนาญ ม.ธรรมศาสตร์ และเลขาธิการพีเน็ต 27.นายวชิร  สงบพันธ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ช. 28. พล.ต.ต.เกริก  กัลยาณมิตร อดีตส.ว. 29.พล.ต.ท.ทวีศักดิ์  ตู้จินดา กกต.ประจำกทม.30. นายบุญส่ง  น้อยโสภณ ผู้พิพากษาอาวุโส ในศาลอุทธรณ์ ภาค 7

31. รศ.ศรัณย์  วงศ์คำจันทร์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 32. นายประวิช  รัตนเพียร อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน 33.นางสุดสงวน  สุธีสร  อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 34. นายสาธิต  อุไรเวโรจนากร ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัทเจ้าพระยามหานคร (มหาชน) จำกัด 35. นายพิพัฒน์  วงศาโรจน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 36. พ.ท. หญิง กมลพรรณ  ชีวพันธ์ศรี ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สำนักงานอนามัยกรุงเทพ 37. นายคมสัน  โพธิ์คง นักวิชาการอิสระและอดีตคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 38. พล.ท.มาวิน  โอสถ อดีตข้าราชการกระทรวงกลาโหม 39. น.ส. เครือทิพย์  ธีรานุรักษ์  ประธาน กกต. ประจำกรุงเทพมหานคร 40. นายกรสัณห์ กันยะพงศ์ นักวิชาการอิสระ 41. นายกัณวริช  พลูปราชญ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 42. พลโท ศานิต สร้างสมวงษ์ อดีตหัวหน้าสำนักตุลาการทหาร

ขณะที่มีผู้สมัครเป็นกรรมการ ปปช. มีจำนวน 10 คน ได้แก่ 

1.ศ.ดร.วิเชียร ศรีคำ ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2.นายพลเดช ปิ่นประทีป อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3.นายสุรสีห์ โกศลนาวิน อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 4.น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง 5. นายพิสิษฐ์  ผลรักษ์เขตต์ ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายปกครองและทนายความ6.พ.ต.อ.ดุษฎี  อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 7. นายชั่งทอง  โอภาสศิริวิทย์ อดีตเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 8.  นายพิพัฒน์  วงศาโรจน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 9.  นายณรงค์  รัฐอมฤต เลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และ 10. พลโท ศานิต สร้างสมวงษ์ อดีตหัวหน้าสำนักตุลาการทหาร

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหากกต.จะประชุมกันในวันที่ 15 ต.ค.เวลา 9.30น.เพื่อเลือกให้เหลือ 3 คน จากนั้นคณะกรรมการสรรหากรรมการปปช.จะประชุมในเวลา 11.30น.เพื่อเลือกให้เหลือ 1 คน ก่อนจะส่งให้วุฒิสภาลงมติเห็นชอบต่อไป