โพลชี้ประชาชนมองไทยก้าวหน้าช้าเพราะคอรัปชั่น

วันที่ 21 ก.ย. 2556 เวลา 10:45 น.
โพลชี้ประชาชนมองไทยก้าวหน้าช้าเพราะคอรัปชั่น
ดุสิตโพล ระบุ ประชาชน กว่า 94%มองไทยก้าวหน้าช้า ติดปัญหาบริหารไร้ประสิทธิภาพ-คอรัปชั่น

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สอบถามความคิดเห็นเรื่อง ทำอย่างไร? ประเทศจึงจะพัฒนาได้อย่างดีและรวดเร็ว จากประชาชน ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,329 คน ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2556 สรุปผลดังนี้

เมื่อถามว่า “สิ่งใด” หรือ “ด้านใด” ของประเทศไทยที่ประชาชนคิดว่าพัฒนาได้ “รวดเร็วและก้าวหน้ามาก” อันดับ 1 เทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อออนไลน์ 43.23% อันดับ 2 การขยายเส้นทางรถไฟฟ้า 19.77% อันดับ 3 การเจรจาการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ 15.25% อันดับ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว 11.58% อันดับ 5 อุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิตรถยนต์ 10.17%

เมื่อถามว่า “สิ่งใด” หรือ “ด้านใด” ของประเทศไทยที่ประชาชนคิดว่าพัฒนาได้ “ชักช้าและไม่ก้าวหน้า” อันดับ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา 30.40% อันดับ 2 ระบบการคมนาคมขนส่งภายในประเทศ 25.73% อันดับ 3 ค่าครองชีพ สภาพความเป็นอยู่ 18.27% อันดับ 4 คุณธรรมจริยธรรมของนักการเมือง 16.27% อันดับ 5 เทคโนโลยี 3G  9.33%

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าประเทศไทย ณ วันนี้ “ภาพรวมของการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า” อยู่ในระดับใด อันดับ 1 พัฒนาได้ก้าวหน้าช้า 94.13%เพราะ การบริหารประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ นักการเมืองมัวแต่ทะเลาะกัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีการทุจริตคอรัปชั่น คนในสังคมปัจจุบันต่างคนต่างต้องเอาตัวรอด ฯลฯ อันดับ 2 พัฒนาได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว   5.87%เพราะ เห็นได้จากโครงการต่างๆของรัฐที่มีการดำเนินงานอยู่ เช่น โครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า การสนับสนุนการท่องเที่ยว และการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร ฯลฯ

เมื่อถามว่า อะไรคือ “ปัญหาสำคัญ” ที่ทำให้ประเทศไทยพัฒนาช้าและไม่เจริญก้าวหน้า อันดับ 1 การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ การทุจริตคอรัปชั่น 44.66% อันดับ 2 ความขัดแย้งทางการเมือง นักการเมืองทะเลาะเบาะแว้งแบ่งฝักแบ่งฝ่าย 26.32% อันดับ 3 คุณภาพการศึกษา และโอกาสในการได้รับการศึกษาไม่เท่าเทียมกัน 15.04% อันดับ 4 ระบบการบริหารและพัฒนาประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ  7.67% อันดับ 5 สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ย่ำแย่   6.31%

เมื่อถามว่า ทำอย่างไร? ประเทศไทย ณ วันนี้จึงจะพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างดีและรวดเร็ว อันดับ 1 มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานที่เข้มงวด มีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับผู้กระทำผิด ทุจริตคอรัปชั่น  29.55% อันดับ 2 กระตุ้นให้คนในสังคมมีความสามัคคีปรองดอง ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาประเทศ ให้ก้าวหน้า 22.20% อันดับ 3 พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ กระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 21.25% อันดับ 4 ทุกฝ่ายต้องจริงใจในการแก้ปัญหา พูดคุยกันด้วยเหตุและผล มองประโยชน์ส่วนรวม เป็นสำคัญ 20.13%  อันดับ 5 ปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง เป็นพลเมืองที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม  6.87%