โพลเผยความนิยมยกแรกอี้นำแชม

วันที่ 01 มิ.ย. 2556 เวลา 10:40 น.
โพลเผยความนิยมยกแรกอี้นำแชม
กรุงเทพโพลล์เผยความนิยมคนดอนเมืองเทใจให้แทนคุณนำยุรนันท์ร้อยละ96.1ยันไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องด้วยวันที่ 16 มิถุนายนที่จะถึงนี้ จะมีการเลือกตั้งซ่อมส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 12 เขตดอนเมือง (ยกเว้นแขวงสนามบิน) ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ กรุงเทพโพลล์ จึงดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "คนดอนเมืองคิดอย่างไรกับการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 12" โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 27 - 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์การสำรวจเพื่อศึกษาวิธีวิจัยที่เหมาะกับการแสดงออกทางการเมืองของสังคมไทย และเพื่อสะท้อนความเห็นของคนดอนเมืองต่อการเลือกตั้งซ่อมส.ส. พบว่า     คนดอนเมืองร้อยละ 96.1 คิดว่า จะไปเลือกตั้งซ่อมส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 12 มีเพียงร้อยละ 3.9 เท่านั้น ที่คิดว่าคงไม่ได้ไป          สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 12 อันดับแรก คือ ตัวผู้สมัคร/ความรู้ความสามารถ/ผลงานที่ผ่านมา ร้อยละ 46.3 รองลงมาคือ นโยบายของผู้สมัคร ร้อยละ 32.9 พรรคการเมืองที่สังกัด ร้อยละ 19.5 และผู้สมัครอิสระ/ไม่สังกัดพรรค ร้อยละ 1.3          ส่วนความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า "หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งซ่อมส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 12 (เขตดอนเมือง) ท่านจะเลือกใคร" พบว่า อันดับแรกคือ เบอร์ 8 นายแทนคุณ จิตต์อิสระ จากพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 29.0 รองลงมาคือ เบอร์ 9 นายยุรนันท์ ภมรมนตรี จากพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 26.7 ขณะที่ร้อยละ 28.9 ยังไม่ได้ตัดสินใจ และร้อยละ 13.4 ตัดสินใจแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผย          สุดท้ายเมื่อเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของผู้สมัครจาก 2 พรรคใหญ่ ในแต่ละด้าน พบว่า ในภาพรวมทั้งหมด 5 ด้าน นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ร้อยละ 27.6 มีภาพลักษณ์ที่เหนือกว่านายยุรนันท์ ภมรมนตรี ร้อยละ 24.3 โดยเมื่อแยกพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า นายแทนคุณ มีภาพลักษณ์ที่เหนือกว่าในด้าน ความรู้ ความสามารถ ผลงานที่ผ่านมา ความเอาใจใส่ดูแล และเข้าถึงพี่น้องประชาชน และยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ขณะที่นายยุรนันท์ มีภาพลักษณ์เหนือกว่าในด้านความเป็นผู้นำ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์.

บทความแนะนำ