ปูเยือนมองโกเลีย27-29 เม.ย.

วันที่ 26 เม.ย. 2556 เวลา 15:10 น.
ปูเยือนมองโกเลีย27-29 เม.ย.
นายกรัฐมนตรี  เยือนมองโกเลีย-ร่วมประชุมประชาคมประชาธิปไตย  27-29 เม.ย.

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการ และเข้าร่วมการประชุมประชาคมประชาธิปไตย (Community of Democracies - CD) ครั้งที่ 7 ณ ประเทศมองโกเลีย ระหว่างวันที่ 27-29 เม.ย.56 และจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 29 เม.ย.56 เวลา 18.40 น.    

การเดินทางเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของรัฐบาลมองโกเลีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และ“เปิดศักราชใหม่"ของความสัมพันธ์ ระหว่างไทยและมองโกเลีย เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน รวมทั้งวางพื้นฐาน และกรอบในการดำเนินความร่วมมือสนับสนุนการจัดตั้งกลไกหารือทวิภาคีระหว่างกันเพื่อส่งเสริมให้มีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งผลักดันการแลกเปลี่ยนการเยือน การหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคและในกรอบพหุภาคี

การเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของประชาคมประชาธิปไตย ครั้งที่ 7 โดยประชาคมประชาธิปไตย (Community of Democracies - DC) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ปัจจุบันมีสมาชิก 129 ประเทศ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมหลักการประชาธิปไตย และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันประชาธิปไตย เน้นการมีส่วนร่วมในการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ ในประเด็นส่งเสริมประชาธิปไตย โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Cementing Accomplishments and Strenthening Reforms"

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมการประชุมมาโดยตลอด ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความท้าทายและการพัฒนาประชาธิปไตย โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์ เพื่อความยั่งยืนของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยอาศัยมุมมองจากประสบการณ์ของไทย รวมทั้งติดตามแนวโน้มสถานการณ์และท่าทีของประเทศต่างๆต่อการเปลี่ยนแปลงและเรียกร้องประชาธิปไตยทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ

ประเทศมองโกเลียเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับต้นของโลก โดยในช่วง 2-3 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวอีกในอัตราร้อยละ 10-15 อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ มองโกเลียยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากและต้องการการลงทุนและความเชี่ยวชาญจากไทย ได้แก่ ถ่านหิน ทองแดง ทองคำ โลหะหายาก สังกะสี และน้ำมันดิบ และมีทรัพยากรด้านปศุสัตว์ ทั้งนี้มองโกเลียต้องการพัฒนาความร่วมมือกับไทยในสาขาพลังงาน ยานยนต์ โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดเล็ก (รถยนต์ปิกอัพ Pickup Car) ซึ่งขณะนี้มองโกเลียมีความต้องการมาก และจะเป็นโอกาสของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่จะขยายตลาดไปสู่มองโกเลีย และการเกษตร