ครป.ปลุกประชาชนค้านพรบ.กู้2ล้านล้าน

วันที่ 31 มี.ค. 2556 เวลา 19:36 น.
ครป.ปลุกประชาชนค้านพรบ.กู้2ล้านล้าน
ครป.ออกแถลงการณ์เรียกร้องประชาชนร่วมเคลื่อนไหวต้านพ.ร.บ.กู้2ล้านล้าน ชี้สร้างหนี้-ปิดหูปิดตาประชาชน-เอาประเทศเป็นตัวประกัน

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ออกแถลงการณ์ กรณีสภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ระบุว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ในวาระแรก ครป. ขอแสดงความเห็นและท่าทีต่อกรณีดังกล่าว ดังไปนี้

1.การที่รัฐบาลเสนอร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาทที่สร้างหนี้ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระ 50 ปี ให้สภาผู้แทนฯ รับหลักการโดยไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รู้รับข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมต่อร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นเสมือนการเสนอกฎหมายที่อ้างการพัฒนามาปิดหูปิดตาประชาชน ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ตัดตอนกระบวนการตรวจสอบตามระบอบประชาธิปไตย ทำลายหลักธรรมาภิบาลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2.ร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ของรัฐบาลที่อ้างเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศว่า ต้องใช้เงินจำนวนมากและมีแหล่งเงินกู้ที่แน่นอน แต่กลับไม่มีรายละเอียดของโครงการ ทั้งเรื่องรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการประเมินความคุ้มทุนที่ประเทศจะได้รับประโยชน์ และความเป็นไปได้ในการดำเนินการ มีหลายโครงการเป็นความเพ้อฝันของนักการเมือง แต่ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นของประเทศ นี่จึงเป็นการเสนอกฎหมายที่ทำลายหลักกฎหมายของประเทศ ตามหลักนิติรัฐนิติธรรม โดยรัฐบาลผู้รักษากฎหมายเสียเอง

3.กฎหมายเงินกู้ 2 ล้านล้านที่เอาประเทศชาติประชาชนเป็นตัวประกัน จึงเป็นการสร้างภาวะความเสี่ยงต่อการล่มสลายทางเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านมติเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรเป็นตราประทับความถูกต้องชอบธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งงบประมาณที่นักการเมืองต้องการแล้วไปแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคขัดขวางให้สอดคล้อง ดังที่นักการเมืองกำลังจะแก้รัฐธรรมนูญให้เอื้อประโยชน์กับตนเอง นี่คือความสามานย์ของระบบเผด็จการรัฐสภา

4.จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ครป.เห็นว่าประชาชนทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันเคลื่อนไหวเพื่อหยุดกฎหมายเงินกู้ 2 ล้านล้านที่นักการเมืองหวังประโยชน์จากงบประมาณดังกล่าว แล้วผลักภาระให้ประชาชนต้องรับผิดชอบ

ครป.จะได้ประสานความร่วมมือไปยังภาคประชาสังคมส่วนต่างๆ ทุกเครือข่าย เพื่อจัดเวทีให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายเงินกู้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน พร้อมจัดทำสมุดปกขาวชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างประชามติของประชาชนในอันที่จะหยุดความฉ้อฉลของกฎหมายเงินกู้ 2 ล้านล้านจนที่สุด