กกต.ยันฟ้องค่าเสียหายลต.เฉพาะทำผิดกม.

  • วันที่ 23 มี.ค. 2556 เวลา 14:47 น.

กกต.ยันฟ้องค่าเสียหายลต.เฉพาะทำผิดกม.

กกต. ชี้แจงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจัดเลือกตั้งใหม่ทำได้เฉพาะกรณีผิดกฎหมายเลือกตั้ง ส่วนการลาออกไม่ผิดกฎหมายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน

กรณีที่ นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ระบุว่า กกต.ต้องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก นายเกษม นิมมลรัตน์ ที่ลาออกจากการเป็น ส.ส.เชียงใหม่ เพราะทำให้เสียเงินภาษีที่จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่เช่นเดียวกับที่ กกต. เคยฟ้องสส.หลายคน หากกรณีนี้ กกต. ไม่ฟ้องร้อง ตนเองจะฟ้อง กกต. ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่นั้น

นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงว่า การที่ กกต. ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก สส. และ สว. ที่ผ่านมา เป็นกรณีที่ผู้สมัครกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง หรือ ไม่ได้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง แต่กระทำผิดกฎหมายอื่นๆ จนเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากสมาชิกภาพ การกระทำผิดกฎหมายดังกล่าวเป็นเหตุให้ กกต. ต้องเสียงบประมาณจัดเลือกตั้งใหม่

ส่วนกรณีที่ กกต. ยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก นายบุญจง เนื่องจากนายบุญจงได้กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญที่ห้ามมิให้ สส. รวมทั้งคู่สมรสและบุตร ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ได้รับสัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยชัดเจนอันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ สส. ของนายบุญจงสิ้นสุดลง ถือเป็นการกระทำโดยฝ่าฝืนกฎหมาย และทำให้ กกต. ได้รับความเสียหายต้องจัดการเลือกตั้งใหม่

เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า สำหรับกรณีที่สมาชิกภาพของ สส. สิ้นสุดลงเพราะเหตุอื่น เช่น ตายหรือลาออกนั้น เป็นการสิ้นสมาชิกภาพที่มิได้เกิดจากการกระทำผิดกฎหมาย แต่การลาออกเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งตรงกับกรณีของ นายเกษม ที่ลาออกจากการเป็น สส.เชียงใหม่ เป็นการกระทำตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรองไว้ จึงมิได้เป็นการกระทำผิดกฎหมาย และไม่เป็นเหตุให้ กกต. ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ