วุฒิสภาเห็นชอบกฎหมายกองทุนอดีตสมาชิกสภา

วันที่ 19 ก.พ. 2556 เวลา 14:14 น.
วุฒิสภาเห็นชอบกฎหมายกองทุนอดีตสมาชิกสภา
ที่ประชุมวุฒิสภา เห็นชอบกฎหมายกองทุนอดีตสมาชิกสภา ตัดตอนสนช.หมดสิทธิรับเงินกองทุน

ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติเสียงข้างมาก 49 ต่อ 27 เสียงเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. มีสาระสำคัญ คือ ให้มีการตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา โดยให้ประธานรัฐสภาเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง

ทั้งนี้คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ 5 ประการสำคัญ ได้แก่ 1.กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุน 2.กำหนดแนวทางการบริหารและการจ่ายเงินของกองทุน 3.ระดมการจัดหาทุน 4.ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน และยกเลิกการจ่ายเงิน การบริหาร การจัดหาผลประโยชน์ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน 5.วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฎิบัติตามพ.ร.บ.         

สำหรับอดีตสมาชิกรัฐสภาที่เข้าข่ายได้รับสิทธิตามกฎหมาย มาตรา 3 กำหนดให้เฉพาะบุคคลซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสส.และสว.มาก่อนเท่านั้น ส่งผลให้บุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ไม่สามารถใช้สิทธิได้ และจะต้องจะต้องไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเป็นบุคคลที่เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตำแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ