อดีตสนช.ส่อชวดเงินกองทุนอดีตสมาชิกสภา

วันที่ 18 ก.พ. 2556 เวลา 16:25 น.
อดีตสนช.ส่อชวดเงินกองทุนอดีตสมาชิกสภา
อดีตสนช.ส่อชวดรับเงินกองทุนอดีตสมาชิกรัฐสภา เหตุวุฒิสภามีเสียงข้างมาก 69 ต่อ 42 ให้เฉพาะสส.-สว.เท่านั้นที่ได้รับสิทธิ

ที่ประชุมวุฒิสภาได้มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ในวาระที่ 2 และ 3 หลังจากคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญของวุฒิสภาได้พิจารณาเสร็จแล้ว ทั้งนี้ปรากฏว่าสว.ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการคณะกมธ.วิสามัญฯไปแก้ไขในคำนิยามคำว่า “ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา” ให้ครอบคลุมเฉพาะผู้เคยเป็นสส.หรือผู้เคยเป็นสว.เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรเงินช่วยเหลือจากกองทุน ทำให้ผู้เคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)จะไม่สามารถเข้าถึงเงินกองทุนดังกล่าวตามกฎหมายได้

นายสมชาย แสวงการ สว.สรรหา อภิปรายว่า คณะกมธ.วิสามัญฯควรกำหนดคำนิยามให้ครอบคลุมไปถึงอดีตสนช.ด้วย ซึ่งการดำเนินการแบบนี้ถือว่าเป็นตัดสิทธิที่ควรจะได้รับอย่างไม่มีความเป็นธรรม เพราะการทำหน้าที่ของสนช.ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2549 หลังจากมีการรัฐประหาร ที่สำคัญยังทำหน้าที่เป็นทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อออกกฎหมายด้วย ดังนั้น ด้วยภารกิจที่ผ่านมาก็สมควรที่จะได้รับสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว

“ที่เรียกร้องให้ครอบคลุมถึงอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ในฐานะที่ผมเคยเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาก่อน แต่การเขียนกฎหมายแบบนี้มันไม่สมเหตุสมผล โดยถ้าจะเขียนแบบนี้ต่อไปก็ควรเขียนกฎหมายกำหนดลงไปเป็นการเฉพาะเลยว่าให้เฉพาะสส.ที่มาจากการเลือกตั้ง หรือ สว.ที่มาจากการเลือกตั้ง เท่านั้น ส่วนสว.ที่มาจากการสรรหาไม่ได้รับสิทธิ”นายสมชายกล่าว

นพ.เจตน์ ศิรธณานนท์ สว.สรรหา กล่าวว่า สนช.มีสิทธิจะได้รับเงินจากกองทุนตามกฎหมายเพราะที่ผ่านมาก็เห็นชัดเจนว่าได้ทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเทียบเท่ากับสมาชิกรัฐสภาในปัจจุบัน แม้ว่าจะมาจากการแต่งตั้งของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.)ก็ตาม ซึ่งไม่ควรแบ่งแยกเรื่องที่มาว่าใครมาอย่างไร แต่ควรจะคำนึงถึงผลงานที่ผ่านมามากกว่า

พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ สว.สรรหา กล่าวว่า การกำหนดคำนิยามตามมาตรา 3 มีลักษณะกว้างมากเกินไปจะทำให้เกิดปัญหาการตีความตามมาอีกมาก ทางที่ดีควรกำหนดลงไปให้ชัดอดีตสส.และสว.ที่สมควรได้รับสิทธิตามกองทุนจะต้องผ่านการดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปีติดต่อกัน เพื่อให้เป็นตัวสะท้อนว่าได้ทำงานและมีคุณงามความดีเพียงพอต่อการได้รับสิทธิ ไม่ใช่ให้ใครที่ดำรงตำแหน่งเพียงไม่กี่วันก็ได้รับเงินกองทุน

นายดิเรก ถึงฝั่ง สว.นนทบุรี ในฐานะประธานคณะกมธ.วิสามัญฯ กล่าวว่า สาเหตุที่คณะกมธ.วิสามัญฯไม่กำหนดให้อดีตสนช.ได้รับสิทธิตามกฎหมายเนื่องจากตามรัฐธรรมนูญ 2550 กำหนดให้สมาชิกรัฐสภาหมายถึงเฉพาะบุคคลที่ดำรงตำแหน่งสส.และสว.เท่านั้น หากไปเขียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้อาจจะเกิดปัญหาทางกฎหมายตามมาอีก 

ภายหลังจากได้ใช้เวลาอภิปรายเฉพาะมาตรา 3 นานกว่า 2 ชั่วโมง ที่ประชุมวุฒิสภาจึงได้มีมติเสียงข้างมาก 69 ต่อ 42 เสียงเห็นด้วยกับการกำหนดนิยามคำว่า ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ตามที่คณะกมธ.วิสามัญฯเสนอ จากนั้นวุฒิสภาเดินหน้าพิจารณาในมาตราที่เหลือต่อไป 

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขวุฒิสภายังไม่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดเพราะวุฒิสภาจะต้องส่งร่างพ.ร.บ.ที่พิจารณาเสร็จแล้วให้สภาฯเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งก่อน หากสภาฯไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่วุฒิสภาแก้ไข จะต้องมีการตั้งคณะกมธ.วิสามัญร่วมกันของทั้งสภาฯและวุฒิสภาเพื่อพิจารณากฎหมายฉบับนี้ร่วมกันต่อไป