ยกคำวินิจฉัยศาลยันวราเทพไม่ขาดคุณสมบัติ

วันที่ 01 พ.ย. 2555 เวลา 14:17 น.
ยกคำวินิจฉัยศาลยันวราเทพไม่ขาดคุณสมบัติ
"พิชิต"ยกคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญปี 42 ยัน "วราเทพ" ไม่ขาดคุณสมบัติตาม ม.174

นายพิชิต ชื่นบาน สส. บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยในฐานะคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรค ชี้แจงกรณีที่มีผู้ทักท้วงคุณสมบัติการนายวราเทพ รัตนากร ต้องห้ามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี สืบเนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาจำคุกในคดีหวยบนดินแต่ศาลให้รอลงอาญา ว่า เรื่องนี้ได้มีการหารือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายรวมทั้งฝ่ายกฎหมายพรรคได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามรัฐธรรมนูญ ม. 174 (5) บัญญัติว่าไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีก่อนได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ใช้ถ้อยคำในลักษณะเดียวกับม.206 (5) ของรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 

ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีคำวินิจฉัยที่ 36/2542 เรื่องลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในส่วนของบทบัญญัติว่า“ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก”โดยมีข้อความกำกับต่อมาว่า“โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง” จึงต้องหมายความว่าบุคคลนั้นต้องถูกจำคุกจริง เพราะถ้ายังไม่มีการได้รับโทษจำคุกจริงก็จำไม่มีวันพ้นโทษที่จะนำมานับตามเวลา 5 ปีได้ ดังนั้นจึงมิได้ใช้บังคับกับบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษ เนื่องจากมิใช่เป็นผู้ที่ถูกจำคุกจริงตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ