สว.แนะ3แนวทางรัฐจัดหาพลังงานไฟฟ้า

วันที่ 15 ต.ค. 2555 เวลา 16:58 น.
ส.ว.แนะนายกฯ3แนวทางจัดหาพลังงานไฟฟ้า เสนอทำความเข้าใจสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่

นายวิบูลย์ คูหิรัญ ส.ว. สรรหา กล่าวระหว่างการประชุมวุฒิสภาว่า ขอเสนอแนวทางฝ่าวิกฤตในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าต่อนายกฯที่ผ่านมามีการต่อต้านการก่อสร้างโรไฟฟ้าขนาดใหญ่ เนื่องจากประชาชนเข้าใจผิดว่าหากสามารถสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแล้วจะมีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการไม่จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพราะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดนโยบายได้ประชาสัมพันธ์แต่ข้อดีของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนไม่ได้ให้ข้อเสียควบคู่ไปด้วย

นายวิบูลย์ กล่าวว่า การป้องกันปัญหาการต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ส่วนตัวมีข้อเสนอ 4 แนวทางด้วยกัน คือ 1. เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผลกระทบของประเทศชาติหากขาดแคลนพลังงาน  2.วางกฎเกณฑ์การใช้กองทุนพัฒนาบ้านเมืองรอบโรงไฟฟ้าให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์โดยตรงและเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนรู้สึกดี ๆ เมื่อก่อสร้างแห่งใหม่จะได้ไม่ต่อต้าน 3.เร่งให้มีพ.ร.บ.เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรค 2 โดยให้กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ในการวัดทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และการยอมรับของประชาชนในการทำประชาพิจารณ์   และ4.ปรับปรุงเพิ่มเติมพ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงานพ.ศ.2550 หรือจัดให้มีพ.ร.บ.ใหม่ให้สามารถรอนสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ด้วย โดยให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้รอนสิทธิ์ แล้วให้เอกชนที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าเช่า