ศาล รธน.ไม่รับคำร้อง“คุณหญิงจารุวรรณ”

วันที่ 10 ต.ค. 2555 เวลา 16:17 น.
ศาล รธน.ไม่รับคำร้อง“คุณหญิงจารุวรรณ”
ศาลรธน. ไม่รับคำร้องคุณหญิงจารุวรรณ กรณียกคำสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องจากครบอายุ 60 ปี ทำให้พ้นจากตำแหน่ง

คุณหญิงจารุวรรณ
คุณหญิงจารุวรรณ

นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์ โฆษกศาลรัฐธรรมนูญ แถลงผลการประชุมศาลรัฐธรรมนูญ ว่า ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องที่คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 214 กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นฟ้องคุณหญิงจารุวรรณ ต่อศาลปกครอง ให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้รักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ร้องจึงได้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยอ้างว่า คำร้องในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 29 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 214

ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ร้องมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2553 จึงเป็นการพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 34(2) ดังนั้น เมื่อผู้ร้องพ้นจากตำแหน่งโดยผลของกฎหมายแล้ว ผู้ร้องจึงไม่สามารถใช้อำนาจหน้าที่แทนประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 301 วรรคสอง จึงทำให้ในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่เข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ผู้ร้องจะเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 214 จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย