มท.จัดเวทีถกปรองดองขีดเส้นสรุปก.พ.56

วันที่ 08 ต.ค. 2555 เวลา 19:14 น.
กรมการพัฒนาชุมชนเริ่มเดินหน้าเสวนาปรองดองช่วงธ.ค.-ม.ค.พร้อมสรุปผลภายในเดือนก.พ.2556

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกรมการพัฒนาชุมชน โดยนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้รายงานในส่วนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย อาทิ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เน้นสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน และการเดินหน้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สำหรับการจัดทำเวทีประชาเสวนา หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบกลาง จำนวนประมาณ 90 ล้านบาทให้มาดำเนินการ ทางกรมได้วางแผนขั้นตอนที่จะดำเนินการต่อไปคือ 1.การจัดทำคู่มือและแนวทางการจัดเวที โดยสถาบันการศึกษา (ต.ค.-พ.ย.55) 2.การอบรมวิทยากรและจัดวางกระบวนการ(พ.ย.-ธ.ค.55) 3.การจัดเวทีประชาเสวนาในพื้นที่ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร โดยสถาบันการศึกษา (ธ.ค.55-ม.ค.56) 4.การสรุปผลดำเนินงาน รายงานผลการจัดเวทีประชาเสวนา (ก.พ.56) และ5.การประชาสัมพันธ์ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังดำเนินการ

ขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน มีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ประชาชนได้มาก เพราะใกล้ชิด มีความสามารถในการกลมกลืนกับพื้นที่ ข้อสำคัญของกรมคือมีข้อมูลชุมชน หมู่บ้าน ดังนั้น จึงต้องใช้ข้อมูลนี้ให้เป็นประโยชน์ในเรื่องการสร้างความปรองดอง นอกจากนี้ ยังต้องเน้นเรื่องการทำให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งสิ่งที่กรมได้ดำเนินการอยู่แล้วได้แก้ การสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก