ปูมอบนโยบายตำรวจเร่งปราบยา-แก้รถติด

  • วันที่ 03 ต.ค. 2555 เวลา 10:36 น.

ปูมอบนโยบายตำรวจเร่งปราบยา-แก้รถติด

นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2556 เน้นย้ำการปราบยาเสพติด แก้ปัญหาอุทกภัย รถติด

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนามอบนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยมีข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับผู้บังคับการขึ้นไป จำนวน 347 นาย เข้าร่วมการสัมมนา โดย นายกรัฐมนตรี กล่าวเชื่อว่า หากทุกคนร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็ง จะช่วยดูแลความปลอดภัยประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งแนวการปฏิบัติงานในปีงบประมาณนี้ ขอให้ดำเนินการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด และบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้บูรณาการร่วมกันทั้งฝ่ายตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ และการร่วมกันแก้ปัญหาอุทกภัย โดยเฉพาะการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง และการจราจรติดขัด ซึ่งจะต้องร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้ยังต้องการเห็นการทำงานที่ทุ่มเท ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งการพัฒนางานด้านการข่าวอย่างรวดเร็ว แม่นยำ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทั้งนี้ ภายหลังนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานและมอบนโนบายแล้ว พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะมอบนโยบายการบริหารงานในภาพรวม โดยกำหนดวิสัยทัศน์ 3 ข้อหลัก เพื่อให้ตำรวจทุกคนเป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุขของประชาชนอย่างแท้จริง โดยเสริมสร้างให้ทุกคนปกป้อง เทิดทูน และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้ทุกคนยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

จากนั้น รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แต่ละสายงานจะเป็นผู้ชี้แจงนโยบายในแต่ละด้าน ได้แก่ งานถวายความปลอดภัย งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งานกฎหมายและคดี งานบริหาร งานจเรตำรวจ งานความมั่นคง งานศึกษาและอบรม ส่วนช่วงบ่ายจะมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับบทบาทของตำรวจในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ