ครม.เห็นชอบร่างความร่วมมือไทย-เวียดนาม

วันที่ 25 ก.ย. 2555 เวลา 12:17 น.
ครม.เห็นชอบร่างความตกลงร่วมมือป้องกันประเทศระหว่างไทย-เวียดนาม

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม จัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยและกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่างความตกลงฯ  และหากมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างความตกลงฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญของร่างความตกลงฯ ให้ กระทรวงกลาโหม พิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหม ได้ปรับแก้ไขถ้อยคำและเนื้อหาในร่างความตกลงดังกล่าวตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว  การจัดทำความตกลงฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสถาปนาความร่วมมือด้านการทหาร ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศในอนาคต

อย่างไรก็ตาม สาระสำคัญของร่างความตกลงฯ ภายใต้กรอบของกฎหมายคู่ภาคีจะผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศที่อาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่ภายใต้สาขาต่าง ๆ ดังนี้ การหารือด้านนโยบายความมั่นคง และการป้องกันประเทศ, การฝึกศึกษา และการฝึกร่วม, การลาดตระเวนร่วม, การข่าวด้านการป้องกันประเทศ, การพัฒนาทรัพยากรบุคคล, วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, การส่งกำลังบำรุง, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม, การต่อต้านการก่อการร้าย, การบริการทางการแพทย์ทหาร และ การฝึกการต่อต้านความท้าทายความมั่นคงรูปแบบใหม่

ซึ่งสาระและรูปแบบของความร่วมมือในส่วนที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะให้หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจของคู่ภาคีกำหนดรายละเอียดของความร่วมมือในความตกลงอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับความตกลงต่อไป

 

บทความแนะนำ