ครม.ตั้งโภคพิบูลย์นั่งเลขาฯปปท.

วันที่ 18 ก.ย. 2555 เวลา 20:29 น.
ย้ายบิ๊กล็อต  วิเชียร รับตำแหน่งปลัดคมนาคม ภราดร ขึ้นเลขาสมช.ตามคาด พลิกโผ ย้ายโภคพิบูลย์ อธิบดีคุมประพฤตินั่งเลขาปปท.

นายอนุสรณ์  เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม คณะรัฐมนตรี ว่า ครม.อนุมัติตามข้อเสนอกระทรวงยุติธรรม แต่งตั้งพ.ต.อ.โภคพิบูลย์ โปตระนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และให้นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมคุมประพฤติ

นอกจากนี้ยังอนุมัติตามข้อเสนอกระทรวงคมนาคม แต่งตั้ง พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม  นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ รองปลัดกระทรวงคมนาคม โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวง พร้อมกันนี้ แต่งตั้ง พล.ท.ภราดร  พัฒนถาบุตร รองเลขาธิการสมช.เป็นเลขาธิการสมช.

นายอนุสรณืกล่าวว่า ครม.เห็นชอบตามข้อเสนอกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้ง น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและรับโอนนางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข  แต่งตั้งนายสุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง    นายบุญชัย สมบูรณ์สุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  นายอภิชัย มงคล รองปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง    นายสมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   นายวชิระ เพ็งจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดำรงตำแหน่งอธิบดี กรมสุขภาพจิต  นายเจษฎา โชคดำรงสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัย

นาวาอากาศตรี บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   นายชาญวิทย์ ทระเทพ นายแพทย์ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

กระทรวงการต่างประเทศ แต่งตั้ง นายรัชนันท์ ธนานันท์  อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์    นายวรเดช  วีระเวคิน กงสุลใหญ่  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง มาเลเซีย  ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  . นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  นายธนาธิป อุปัติศฤงค์  ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  นายดำรง  ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ดำรงตำแหน่งอธิบดี กรมเอเชียตะวันออก   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป