สภาฯรับหลักการโอนอุทยานฯรวมป่าไม้

วันที่ 12 ก.ย. 2555 เวลา 15:53 น.
สภาฯรับหลักการโอนกรมอุทยานฯรวมกรมป่าไม้ ตั้งกมธ.วิสามัญ31คนพิจารณารายละเอียด  

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติ369 เสียงรับหลักการวาระที่ 1 ของร่างพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ไปเป็นรวมกับกรมป่าไม้ โดยที่ประชุมสภาฯได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 31 คนและกำหนดการแปรญัตติภายใน 7 วัน

ทั้งนี้ สาเหตุของการเสนอร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวของคณะรัฐมนตรีเนื่องจากกรมอุทยานฯมีลักษณะงานด้านอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแล รักษา ส่งเสริม และทำนุบำรุงทรัพยากรป่าไม้ ทำให้มีพื้นที่รับผิดชอบบางส่วนทับซ้อนกันกับกรมป่าไม้ จนเกิดปัญหาในการบริหาร ทั้งด้านนโยบาย วิชาการ บุคลากร และการบังคับใช้กฎหมาย ส่งผลให้ระบบบริหารงาน และการบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ จึงสมควรรวมสองหน่วยงานเข้าด้วยกัน