รัฐเท90ล.สร้างปรองดองจัดสานเสวนาในรพ.

  • วันที่ 11 ก.ย. 2555 เวลา 22:05 น.

รัฐเท90ล.สร้างปรองดองจัดสานเสวนาในรพ.

สำนักงบฯหัก"ยงยุทธ" หั่นงบปรองดองจาก100ล้านเหลือ 90 ล้าน อึ้ง ใช้รพ.ตั้งเวทีสานเสวนาปรองดองชาติ

ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 11 ก.ย. เห็นชอบ โครงการจัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทย ตามข้อเสนอของนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์  รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการประสานและติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ(ปคอป.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556  งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทย  ในวงเงิน 117,337, 170  บาท และให้กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณ

ทั้งนี้ นายยงยุทธ ได้ทำหนังสือถึงน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แจกแจงรายละเอียดงบประมาณในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยอ้างว่า ครม.เคยมีมติเมื่อวันที่ 10 ม.ค.55 จัดงบประมาณ 41,415,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาเสวนา   โดยทดลองจัดเวทีประชาเสวนานำร่อง เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 55 ที่โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่  จ.สมุทรสงคราม   แล้วเห็นควรต่อมา มีข้อเสนอให้มีการปรับรูปแบบ วิธีการ

กระทรวงมหาไทยจึงมีความจำเป็นเสนอของบ 117.33 ล้านบาท เพื่อประกอบกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ได้แก่ 1. จัดทำคู่มือและแนวทางการจัดเวที 2. การอบรมวิทยากรกระบวนการ 3. การจัดเวทีประชาเสวนาในพื้นที่ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร  4. การสรุปผลการดำเนินงาน รายงานผลการจัดเวทีประชาเสวนา  และ 5. การประชาสัมพันธ์ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการดำเนินงาน จำแนกเป็น สร้างวิทยากรกระบวนการ 5,939,250 บาท  การจัดเวทีประชาเสวนา จำนวน 84,952,200 บาท การประชาสัมพันธ์ จำนวน 24,010,000 บาท และงบบริหารโครงการ จำนวน 2,435,720 บาท

อย่างไรก็ตาม  นายวรวิทย์  จำปีรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  ได้ทำหนังสือถึงนายสุรนันท์  เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  โดยพิจารณาข้อเสนอของนายยงยุทธ สรุปว่าเห็นสมควรให้นายกฯพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินโครงการจัดเวทีประชาเสวนา ฯ  ในวงเงิน 90,265,000 บาท โดยเบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป และให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ   

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ