นิคม-ประเวศกล่อมมท.เร่งกระจายอำนาจ

วันที่ 10 ก.ย. 2555 เวลา 21:17 น.
นิคมชี้ถึงเวลาอำนาจรัฐส่วนกลางค่อยๆถอนตัว ปล่อยท้องถิ่นดูแลตัวเองได้แล้ว

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง กาปฏิรูปโครงสร้างอำนาจการบริหารการปกครองของประเทศไทย โดย นายนิคม ไวยรัชพาณิชย์ ประธานรัฐสภาเป็นประธานเปิดงาน และมีข้าราชการระดับสูงจากกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ รองปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ตรวจราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) เข้าร่วม รวมถึงนายชัย ชิดชอบ ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมด้วย

นายนิคม กล่าวว่า การปฏิรูปการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นไม่เคยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงจริงจังไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลไปกี่สมัยก็ตาม ทั้งนี้ ในอารยะประเทศการบริหารส่วนท้องถิ่นถือว่าประสบความสำเร็จ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ ทั้งนี้ เห็นว่าบ้านเมืองที่เกิดความวุ่นวายในปัจจุบันเกิดมาจากการรวมศูนย์อำนาจ อย่างไรก็ตาม แม้จะเริ่มมีการกระจายอำนาจเกิดขึ้น แต่ก็ยังห่วงหน้าพะวงหลังอยู่ ในอนาคตควรจะแยกอำนาจออกสู่ประชาชน และต้องไว้ใจได้แล้วว่าว่าประชาชนสามารถดูแลตัวเองได้ ยกตัวอย่างเช่น การแก้ปัญหาภาคใต้ ที่เคยกลัวว่าจะเกิดการแบ่งแยกดินแดนนั้น วันนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องไว้วางใจประชาชน แล้วให้หน่วยงานราชการส่วนกลางค่อย ๆ ถอนตัวออกมา ซึ่งทุกฝ่ายต้องเชื่อร่วมกันได้แล้วว่าฐานรากของประชาธิปไตยมาจากประชาชน

ขณะที่ นพ.ประเวศ วะสี ประธานกรรมการสมัชชาปฏิรูป ได้ปาฐกถาเรื่อง การปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ เพื่อการปฏิรูปประเทศว่า100 ปีที่ผ่านมา คนไทยไม่เคยมีวัตถุประสงค์ร่วมในเหตุการณ์ทางการเมือง ขณะนี้ ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทั้งหมดจะกำหนดมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อสร้างการอยู่ร่วมกันแบบสันติสุข โดยเสนอตัวอย่าง  5 ข้อ ได้แก่

1.ประเทศไทยเป็นแผ่นดินที่ลูกหลานของเราจะอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข  2.สังคมไทยมีความเป็นธรรม ไม่มีความเหลื่อมล้ำมากเกินไป  3.มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ปฏิเสธระบอบเผด็จการทุกรูปแบบ 4.กลไกของรัฐมีสมรรถนะสูง มีคอร์รัปชั่นต่ำ 5.รัฐประหารไม่ใช่ทางออกของประเทศ แต่กลับทำให้ยุ่งยากมากขึ้น 6.คนไทยมีความเป็นพลเมืองสูง เป็นสังคมทางราบมีการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำ ในทุกพื้นที่ทุกองค์กรและในทุกเรื่อง เกิดเป็นสังคมเข้มแข็ง ซึ่งเป็นปัจจัยเศรษฐกิจดี การเมืองดี และศีลธรรมดี การเลือกตั้งอย่างเดียวก็ไม่พอ จำเป็นต้องมีข้อนี้เพื่อสร้างสังคมในแนวราบเสมอภาค

“การรวมศูนย์อำนาจคือต้นตอของปัญหา คือ เมื่อชุมชนท้องถิ่นอ่อนแอ ฐานของประเทศก็อ่อนแอ ทุกวันนี้ เราแยกเรื่องเศรษฐกิจ การศึกษาที่ออกจากฐานของประเทศทั้งหมด เรื่องประชาธิปไตย ก็แยกออกจากฐานเช่นเดียวกัน ทำให้ 80 ที่ผ่านมา ประเทศไทยร่อแร่มาเรื่อย ๆ รวมทั้งเรื่องความขัดแย่งระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นกับอำนาจรวมศูนย์ ซึ่งเรื่องนี้เป็นที่มาของความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การรวมศูนย์อำนาจทำให้ระบบราชการอ่อนแอ มีการคอร์รัปชั่นสูง การต่อสู้แย่งชิงอำนาจทางการเมืองรุนแรง และรัฐประหารทำได้ง่าย แต่หากมีการกระจายอำนาจก็ไม่รู้ว่าจะยึดอำนาจตรงไหน โดยภายใน 5 ปีหากมีเร่งกระจายอำนาจอย่างจริงจังเชื่อว่าจะสามารถประสบความสำเร็จได้ เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรมหาศาลและมีทักษะในการเจรจา” นพ.ประเวศกล่าว