ขรก.มหาดไทยจวกผู้บริหารสั่งแบนเฟซบุ๊ก

วันที่ 10 ก.ย. 2555 เวลา 12:36 น.
ขรก.มหาดไทยจวกผู้บริหารสั่งแบนเฟซบุ๊ก
ข้าราชการมหาดไทยรุมจวกผู้บริหารสั่งแบนใช้เฟซบุ๊ก ชี้มีประโยชน์สามารถโต้ตอบไปมาขณะติดต่องานได้ทันที ย้ำอย่ามองแต่ข้อเสีย

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ข้าราชการภายในกระทรวงมหาดไทย พากันวิพากษ์วิจารณ์ภายหลังจากกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ควบคุมดูแลข้าราชการห้ามใช้โซเชียลมีเดียหรือเฟซบุ๊กเป็นพิเศษ โดยให้เหตุผลทำให้ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร็นซ์ของนายกรัฐมนตรีจากทำเนียบรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยส่งไปยังผู้ว่าฯล่ม เพราะไปเบียดแบนวิธอินเทอร์เน็ตทำให้การประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ล่าช้า

ทั้งนี้ข้าราชการระบุว่าระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร็นซ์ของกระทรวงมหาดไทยนั้น หลายยุคหลายรัฐบาลไม่เคยประสบปัญหา แต่มายุคนี้ ไม่ทราบว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพี้ยนไปหรือคนดูแลไร้ความสามารถปรับปรุง จึงยกข้ออ้างเหล่านี้มา และใช้อำนาจปิดกั้นการสื่อสารแทน ทั้งนี้ เห็นว่าเฟซบุ๊กสามารถใช้ติดต่อราชการได้รวดเร็ว และสามารถโต้ตอบกันไปมาได้ทันที ซึ่งเรื่องนี้เห็นว่าเป็นการมองเพียงมุมเดียว และไร้วิสัยทัศน์

ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยยังมีการร่อนหนังสือสั่งการเวียนที่ มท.0203.4/ว 244 สั่งการเรื่องการใช้โทรศัพท์ถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย แล้วยกเหตุผลว่า การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์พื้นฐานประจำสถานที่ของราชการสำนักปลัดฯในแต่ละเดือนมีแนวโน้มสูงขึ้นมากเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรขอให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดควบคุมการใช้โทรศัพท์ของทางราชการให้คำนึงถึงความเหมาะสมดังนี้

1.การใช้โทรศัพท์ทางไกลในประเทศหรือโทรทางไกลต่างประเทศจะต้องเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานของทางราชการ โดยให้ลงสมุดคุมงานระบุด้วยว่า โทรไปที่ใด หมายเลขใด ภารกิจใด และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นรายเดือน

2.กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้โทรศัพท์เพื่อโทรทางไกลในประเทศหรือต่างประเทศเพื่อติดต่อกิจธุระส่วนตัวผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน

3. การดำเนินการตามข้อ 1และข้อ 2 จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยง่านและจะต้องจัดให้มีทะเบียนควบคุมการใช้โทรศัพท์แต่ละประเภทตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ลงนามโดยนายประชา เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยวันที่ 31 ส.ค. 55 ที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต