สว.ข้องใจสรรหาปปช.ให้ขัดรธน.

วันที่ 10 ก.ย. 2555 เวลา 12:16 น.
สว.ข้องใจสรรหาปปช.ให้ขัดรธน.
สว.ข้องใจสรรหาป.ป.ช.ใหม่ขัดรธน. ชี้ "สถาพร หลาวทอง" ขาดคุณสมบัติ เหตุเป็นแค่จเรตำรวจไม่เทียบเท่าอธิบดี "นิคม" แจงเทียบเคียงได้

พล.ต.อ.สถาพร
พล.ต.อ.สถาพร

ที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ22คนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของ พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง ซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)แทนนายเมธี ครองแก้ว อดีตกรรมการป.ป.ช.ที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมีกรอบเวลาในการพิจารณา 15 วัน

นายสมชาย แสวงการ สว.สรรหา กล่าวว่า การสรรหาพล.ต.อ.สถาพรมีประเด็นทางกฎหมายที่ต้องพิจารณาคือ มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา246 วรรคสองหรือไม่ โดยมาตราดังกล่าวบัญญัติว่า "กรรมการป.ป.ช.ต้องเคยรับรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหารในหน่วยราชการที่มีอำนาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี" แต่สำหรับตำแหน่งจเรตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้ายของพล.ต.อ.สถาพรอาจไม่เทียบเท่ากับตำแหน่งอธิบดีหรือผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)

นายสมชาย กล่าวว่า ในรายงานการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาป.ป.ช.ที่มีนายไพโรจน์ วายุภาพ เป็นประธานกรรมการสรรหากรรมการป.ป.ช.ก็พบว่างานในฐานะตำแหน่งเจรตำรวจแห่งชาติเป็นลักษณะการได้รับมอบหมายให้บริหารจากผบ.ตร.เฉพาะเรื่องเท่านั้นไม่ได้มีอำนาจเทียบเท่ากับผบ.ตร.แต่อย่างใด ดังนั้น ประเด็นนี้กมธ.ของวุฒิสภาต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าตำแหน่งจเรตำรวจแห่งชาติเทียบเท่ากับผบ.ตร.หรือไม่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

ด้าน นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ได้ชี้แจงในเบื้องต้นว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีหนังสือเวียนที่ นร.1008/ว 30 ลงวันที่ 15 ก.ย.2553 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบเคียงตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551ระบุว่า ตำแหน่งจเรตำรวจแห่งชาติถือเป็นผู้บริหารระดับสูงมีเงินประตำแหน่ง 2 หมื่นบาทเทียบเท่ากับอธิบดี อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้อยากขอความร่วมมือให้กมธ.ของวุฒิสภานำไปพิจารณาด้วย