โปรดเกล้าฯตั้งชวลิตนั่งปลัดเกษตร

วันที่ 29 ส.ค. 2555 เวลา 20:26 น.
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “นายชวลิต ชูขจร”เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนใหม่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายชวลิต ชูขจร ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 29 ส.ค.2555 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

บทความแนะนำ