ครม.มีมติเพิ่มข้าราชการปปง.

วันที่ 28 ส.ค. 2555 เวลา 20:02 น.
ครม.อนุมัติปปง.เพิ่มกำลังข้าราชการเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติกรอบอัตรากำลังข้าราชการเพิ่มใหม่ จำนวน 130 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ใน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยกเว้นการดำเนินการตามมติครม.เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2553 เรื่อง “มาตรการบริหารกำลังพลภาครัฐ (พ.ศ. 2552 – 2556)”

อย่างไรก็ตาม ให้สำนักงานปปง. ตกลงกับสำนักงบประมาณ เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณสำหรับอัตรากำลังข้าราชการเพิ่มใหม่ ตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต