ครม.ไฟเขียวตั้งกก.ทำประชาคมแก้รธน.

วันที่ 28 ส.ค. 2555 เวลา 19:10 น.
ครม.รับลูกมหาดไทย ตั้งกรรมการทำประชาคมแก้รธน.ระดมความคิด 7หมื่นหมู่บ้านถ่วงดุลศาล

น.ส.ศันสนีย์  นาคพงษ์  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ แนวทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประชาชนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้มีการจัดทำประชาคม ประกอบด้วย คณะกรรมการในส่วนกลาง จังหวัดและอำเภอ ดังนี้ คณะกรรมการส่วนกลาง ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย แนวทางการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และให้คำปรึกษาแนะนำคณะกรรมการฯระดับจังหวัด และอำเภอในการดำเนินงาน

สำหรับคณะกรรมการฯระดับจังหวัด ประกอบด้วย คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ กำหนดแนวทางการมีส่วนร่วม และคณะกรรมการฯระดับอำเภอ ประกอบด้วยนายอำเภอ ปลัดอำเภอ มีหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยกำหนดรูปแบบ แนวทาง และวิธีการส่วนร่วมของประชาชนในระดับหมู่บ้าน

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้เสนอ ให้มีการจัดประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ทั่วประเทศ ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพฯ ปลัดกทม. และผอ.เขต รวม 1,082 คน ในพื้นที่ 2,016 ชุมชน ส่วนเวทีระดับจังหวัดทั่วประเทศ 79,888 หมู่บ้าน โดยผลสรุปนำเสนอ ครม.ต่อไป

โฆษกรัฐบาล กล่าวว่า ประเด็นที่รับฟังความเห็น 3 ประเด็นหลัก  1.การสร้างความสมดุลในการใช้อำนาจองค์กรต่างๆ 2.ความสมดุลระหว่างความโปร่งใสตรวจสอบได้ เสถียรภาพ และความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน และ 3.การใช้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการให้เป็นไปตามกลไกการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยใช้หลักสิทธิความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันหลักนิติธรรม และการมีส่วนร่วม

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต