แจกใบเหลืองนายกเล็กเดชอุดม

วันที่ 28 ส.ค. 2555 เวลา 18:43 น.
กกต.อุบลฯแจงใบเหลืองนายกเล็กเดชอุดมพร้อมสั่งเลือกตั้งใหม่ 13 ต.ค.นี้

นายสุรพล  สายพันธ์ ประธานคณะกรรมการการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี(กกต.) กล่าวว่า ได้รับทราบคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เป็นผู้ร้องขอให้สั่งให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ใหม่แทนนายวิทยา  เทียมสุวรรณ และสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยนายสมเกียรติ  ไชยสัตย์ นายสมัย  เจริญยุทธ นางบังอร ขันอ่อน นายอำนาจ  ศรีสุข และนายนิตย์  เชื้อชัย  เนื่องจากผู้ถูกร้องคัดค้านได้กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 43 โดยการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียน โดยมิได้อาศัยอยู่จริง เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ทั้งนี้ ได้แจ้งเรื่องให้สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม ได้นำเสนอร่างประกาศจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เสนอให้ กกต.จังหวัด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศให้มีการเลือกตั้งต่อไป

นายสุรพล  กล่าวอีกว่า  กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) แจระแม จากเดิมที่มีกำหนดเลือกตั้งในวันที่ 13 ตุลาคม 2555 เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ อบต.แจระแม เป็นเทศบาลเมือง แจระแม ที่ได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการฯและรอการอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และนอกจากนั้น ยังได้เห็นชอบประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่ครบวาระ รวม 3 แห่ง ได้แก่ อบต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก อบต.ท่าช้าง อ.สว่างวีรวงศ์ และ อบต.เหล่าเสือโก๊ก อ.เหล่าเสือโก๊ก โดยกำหนดให้มีการเลือดตั้งในวันที่ 13 ต.ค. และกำหนดวันรับสมัครวันที่ 10 – 14 ก.ย.2555

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต