นิคมย้ำเป็นกลางยึดนิติรัฐ

วันที่ 24 ส.ค. 2555 เวลา 09:39 น.
นิคมย้ำเป็นกลางยึดนิติรัฐ
นิคม รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานวุฒิสภาคนใหม่ ยืนยันยึดหลักความเป็นกลาง

นายนิคม ไวยรัชพานิช เข้ารับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประธานวุฒิสภา โดย นางสุวิมล ภูมิสิงหราช เลขาธิการวุฒิสภา ได้อ่านพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานวุฒิสภา โดยมีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า เนื่องจากมีเหตุให้ พล.อ.ธีรเดช มีเพียร ต้องพ้นจากตำแหน่งประธานวุฒิสภา ตามความในมาตรา 124 วรรค 4 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และวุฒิสภา ได้ลงมติเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เลือก นายนิคม ไวยรัชพานิช สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานวุฒิสภา จึงแต่งตั้งให้ นายนิคม ไวยรัชพานิช เป็นประธานวุฒิสภา ตามความในมาตรา 124 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

นายนิคม กล่าวภายหลังการรับพระบรมราชโองการว่า ภารกิจแรกที่จะต้องทำคือดำเนินตามแนวทางที่เคยเสนอวิสัยทัศน์ไว้ 4 ประการ ในเรื่องการยึดหลักความเป็นกลางตามหลักนิติรัฐ ไม่ทำงานตามแรงกดดัน  สร้างความแข้มแข็งในชั้นกรรมาธิการ และขยายเวลาประชุมวุฒิสภาให้มีการประชุมเพิ่มในวันอังคาร รวมถึงปรับโครงวุฒิสภาให้มีความเชื่อมโยงกับสภาผู้แทนราษฎร ปรับโครงสร้างบางอย่างที่แยกกันรวมไว้เป็นอันเดียวในการกำกับดูแลของรัฐสภาเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อน  การแต่งตั้งมีวิธีพิจารณา เอาคนมีความรู้ความสามารถ เพื่อทำงานองค์กรต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ของ ส.ว.  และกระบวนการถอดถอนต้องดำเนินการบนพื้นฐานความเป็นกลาง ยึดหลักกฎหมาย โดยการทำงานเริ่มแรกในวันจันทร์นี้( 27 ส.ค.) จะเป็นการพิจารณาถอดถอนนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรีที่ ปปช. ชี้มูลความผิดเกี่ยวกับการแทรกการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรม

ภาพ/ชนัสถ์ กตัญญู
ภาพ/ชนัสถ์ กตัญญู