สภาฉลุย!ผ่านงบ 3 กระทรวงรวด

วันที่ 17 ส.ค. 2555 เวลา 19:57 น.
สภาฉลุย!ผ่านงบ 3 กระทรวงรวด
สภาลงมติถกงบฯ รวด 3 มาตรา ทรัพยากร-ไอซีที-พลังงานผ่านฉลุย

รัฐสภา
รัฐสภา

เวลา 19.30 น.ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 มีมติเสียงข้างมาก 284 ต่อ 96 เสียงเห็นชอบมาตรา 13 ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 หมื่นล้านบาท จากนั้นที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาในมาตรา 14 ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จำนวน 7.5 พันล้านบาท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปราย นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาฯ จึงเปิดให้ลงมติทันที โดยที่ประชุมมีมติ 287 ต่อ 74 เห็นชอบมาตราดังกล่าว

ต่อมาในมาตรา 15 ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพลังงาน จำนวน 1.9 พันล้านบาท เนื่องจากไม่มีผู้อภิปรายเช่นกัน  ที่ประชุมจึงเปิดลงมติ โดยผลออกมา 286 ต่อ 86 เห็นชอบมาตรา 15 ก่อนที่ประชุมจะเข้าสู่การอภิปรายต่อในมาตรา 16 ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้อภิปรายในมาตรานี้จำนวน 3 คน