สภาไฟเขียวร่างกม.วิชาชีพแผนไทยฯ

วันที่ 08 ส.ค. 2555 เวลา 18:43 น.
มติสภา348ต่อ6เสียงไฟเขียวร่างพ.ร.บ.วิชาชีพแพทย์แผนไทยฯตั้งองค์กรควบคุมจริยธรรมกันเอง

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ​วาระ 3 ร่างพ.ร.บ. วิชาชีพแพทย์แผนไทย  348 ต่อ 6 เสียง ​​ ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.วิชาชีพแพทย์แผนไทย เพื่อให้มีกฎหมายด้วยวิชาชีพแพทย์แผนไทย เพื่อให้แยกการกำกับดูแลและการควบคุมการประกอบวิชาชีพแผนไทย ออกจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ และคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย โดยจัดตั้ง "สภาแพทย์แผนไทย" ขึ้นเพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย กำหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ และจริยธรรมแพทย์แผนไทย  ควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคล ซึ่งไม่มีความรู้อันก่อให้เกิดภัยและความเสียหายแก่ประชาชน

อย่างไรก็ตาม ระหว่างการ​พิจารณาวาระ 2 มีสมาชิกสงวนคำแปรญัตติไม่เห็นด้วยตามกรรมาธิการเสียงข้างมาก โดยในมาตรา 14 (1) ว่าด้วยองค์ประกอบของกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย  จนที่ประชุม​ต้องลงมติ ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนน 17 ต่อ 359 เสียง  โดยที่ประชุมให้กลับไปใช้ตามร่างเดิม