logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
โพลเผยคนไม่ปลื้มม็อบการเมือง

โพลเผยคนไม่ปลื้มม็อบการเมือง

05 สิงหาคม 2555

สวนดุสิตโพลเผยคนไทยไม่ปลื้มม็อบการเมืองใช้กำลังมากกว่าเหตุผล ต้องสงเสริมบ้านเมืองให้เกิดประชาธิปไตย

สวนดุสิตโพลเผยคนไทยไม่ปลื้มม็อบการเมืองใช้กำลังมากกว่าเหตุผล ต้องสงเสริมบ้านเมืองให้เกิดประชาธิปไตย

โพลเผยคนไม่ปลื้มม็อบการเมือง ภาพประกอบข่าว

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ การเมืองไทยกับการมีสาวนร่วมของประชาชน โดยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 54.7 เห็นว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย คือ การเลือกตั้ง ประชามติ และประชาพิจารณ์ แต่การมีส่วนร่วมที่ไม่ส่งเสริมประชาธิปไตย คือ การชุมนุมที่สร้างความเดือดร้อน ร้อยละ 56.61

ทั้งนี้ คนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.76 เห็นว่า การชุมนุมทางการเมืองที่ส่งเสริมประชาธิปไตย ต้องใช้เหตุผลมากกว่ากำลัง พร้อมทั้งเห็นว่า เวทีของพรรคการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ต้องสะท้อนปัญหาของประชาชน ร้อยละ 46.81 และคนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.89 เห็นว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ณ วันนี้ ไม่ถูกต้องเพราะไม่อยู่ในกรอบกฎหมาย และใช้กำลังมากกว่าเหตุผล