ทุ่มงบ19ล้านเยียวยาเหยื่อไฟใต้

วันที่ 17 ก.ค. 2555 เวลา 16:50 น.
ครม.ไฟเขียวงบ กว่า 19 ล้านบาท เยียวยาเหยื่อไฟใต้ 401 ราย

น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 จำนวน 401 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 19,114,000 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาข้อยุติก่อน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งตามความเห็นของสำนักงบประมาณ