ครม.อนุมัติ 112ล้านจัดงาน12สิงหา

วันที่ 17 ก.ค. 2555 เวลา 13:34 น.
ครม.อนุมัติงบ 112 ล้าน จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 80 พรรษา 12 สิงหา

น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมครม.ได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 จำนวน 112,000,000 บาท ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ประกอบด้วย 1.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 2.การดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 3.การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 4.การจัดสร้างสารคดีภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ 5.การจัดงานสโมสรสันนิบาต 6.สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำรองเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 112,000,000 บาท