ชูมวย-อาหารไทยขึ้นแท่นเอกลักษณ์ชาติ

วันที่ 12 ก.ค. 2555 เวลา 14:00 น.
รัฐบาล เตรียมชูมวยไทย และ อาหารไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

นาง นลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีมรดกของชาติที่งดงามซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ โดยเฉพาะศิลปะการป้องกันตัว หรือ มวยไทย และตำรับอาหารไทยที่มีรสชาติและจุดเด่นเฉพาะตัว แต่ที่ผ่านมายังมีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น วงการมวยไทยยังไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน ขณะที่วงการอาหารไทยก็มีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนรู้และเข้าใจมวย ไทยและอาหารไทยอย่างลึกซึ้ง รวมถึงเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติได้รู้จักไปทั่วโลก คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติจึงมีแนวคิดที่จะแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริม เอกลักษณ์ไทยด้านมวยไทยและอาหารไทย ทำหน้าที่ศึกษาและเตรียมการเพื่อจัดตั้งองค์กรกลางรวบรวมรายชื่อหน่วยงานและ บุคคล ให้คำปรึกษา จัดทำ Hall of Frame แสดง ผลงานของนักมวยที่มีชื่อเสียง และประกาศยกย่องคนดีของวงการมวยไทย ตลอดจนบูรณาการงานด้านอาหารไทย ส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษา และจัดทำหลักสูตรอาหารไทยที่มีมาตรฐาน ทั้ง นี้ โครงสร้างของคณะทำงานด้านมวยไทย มีองค์ประกอบ 20 คน อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสมาคมมวยไทย ผู้แทนสถาบันวิชาการมวยไทย ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนผู้บริหารสนามมวย นักธุรกิจด้านมวยไทยทั้งในและต่างประเทศ ส่วนคณะทำงานด้านอาหารไทย องค์ประกอบ 20 คน อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าของโรงงานผลิตและส่งออกอาหาร นักวิชาการด้านอาหารไทย ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนองค์กรอาหารไทย นักธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ และเจ้าของธุรกิจส่วนประกอบและเครื่องปรุงอาหาร เป็นต้น