ตั้ง"พันศักดิ์"นั่งกุนซือนโยบายนายกฯ

  • วันที่ 03 ก.ค. 2555 เวลา 19:38 น.

ตั้ง"พันศักดิ์"นั่งกุนซือนโยบายนายกฯ

ครม.ตั้ง "พันศักดิ์ วิญญรัตน์" เป็นประธานที่ปรึกษานโยบายนายกฯ มีหน้าที่เสนอความเห็น-ติดตามนโยบายที่แถลงต่อสภา

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) และ (9) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แต่งตั้งนายพันศักดิ์ วิญญรัตน์ เป็นประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญกฎหมาย และนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำเป็นต้องอาศัยข้อมูล ความเห็น และหลักวิชาการหลายสาขา เพื่อประกอบการพิจารณาของนายกฯ

พันศักดิ์

สำหรับอำนาจหน้าที่ของประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีนั้น ประกบด้วย 1.ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้การนำนโยบายไปปฏิบัติทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การต่างประเทศ การปฏิรูปกฎหมายเพื่อการพัฒนา และการบริหารงานยุติธรรมให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดแก่ประเทศ

2.รวบรวมและติดตามข้อมูล และความเห็นจากราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานต่างๆของรัฐ รวมถึงการขอให้ส่งเอกสาร หรือเชิญเจ้าหน้าที่มาชี้แจงแสดงความเห็นหรือตอบข้อซักถามประกอบการพิจารณา

3.ประสานงานและรับผิดชอบร่วมกับ ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการด้านอื่นๆที่นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งหรือจะแต่งตั้งขึ้นภายหลังเฉพาะในส่วนการนำนโยบายไปปฏิบัติตามข้อ 1.

4.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น

5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

 

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ