logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
วิปรัฐถกชี้ชะตากม.ปรองดองสัปดาห์หน้า

วิปรัฐถกชี้ชะตากม.ปรองดองสัปดาห์หน้า

29 มิถุนายน 2555

วิปรัฐบาลถกชี้ชะตากม.ปรองดองสัปดาห์หน้า อุดมเดช ชี้ จะถอนหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้เสนอกม. ฝ่ายค้าน จี้ ถอนออกจากสภาฯป้องกันไฟการเมือง

วิปรัฐบาลถกชี้ชะตากม.ปรองดองสัปดาห์หน้า อุดมเดช ชี้ จะถอนหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้เสนอกม. ฝ่ายค้าน จี้ ถอนออกจากสภาฯป้องกันไฟการเมือง
               
นายอุดมเดช รัตนสถียร ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล  (วิปรัฐบาล) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้าวิปรัฐบาลจะมีการหารือกันว่าจะดำเนินการอย่างไรกับร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติทั้ง 4 ฉบับภายหลังนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอให้สภาฯถอนร่างกฎหมายดังกล่าวออกจากระเบียบวาระการประชุมสภาฯไปก่อน
               
“การจะถอนหรือไม่ถอนร่างพ.ร.บ.ออกจากที่ประชุมต้องขึ้นอยู่เจ้าของร่างทั้ง 4 ร่าง ส่วนปัจจัยที่จะนำมาพิจารณาในการถอนหรือไม่ มีหลายเรื่อง อาทิ ต้องฟังความเห็นจากประชาชนในการลงพื้นที่   ดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยว่าเป็นอย่างไร เป็นต้น” นายอุดมเดช กล่าว
               
นายอุดมเดช กล่าวว่า ขณะนี้ก็ยังเหลือเวลาอีก 1 เดือนถึงจะมีการเปิดสมัยประชุมสามัญทั่วไป ในวันที่ 1 ส.ค. จึงคิดว่าการประชาเสวนาตามดำริของประธานสภาผู้แทนราษฎร ก็สามารถดำเนินการไปได้เรื่อยๆอยู่แล้ว
               
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า การจะถอนร่างกฎหมายออกจากสภาฯหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับประธานสภาฯ ยังมีอีกสองปัจจัยคือ 1.เจ้าของร่างกฎหมายทั้ง 4 ฉบับ 2.ใบสั่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ถ้าใบสั่งไม่เห็นด้วย อยากให้เดินหน้าพ.ร.บ.ปรองดองต่อ ก็ยากที่จะถอนร่างกฎหมายทั้งหมดได้
               
“หากจะถอนร่างพ.ร.บ.ปรองดองก็ไม่ควรอ้างเหตุผลเพื่อให้รัฐบาลมีอายุยาวนาน แต่ควรเป็นเหตุผลเพื่อความสงบสุขของประเทศ ถอดชนวนความขัดแย้ง และรักษาระบบนิติรัฐ ใครทำผิดต้องรับผิด ไม่ใช่มาล้างผิด อย่างไรก็ตามหากไม่มีการถอนร่างพ.ร.บ.ปรองดอง ก็มีโอกาสสูงที่เมื่อมีการพิจารณากฎหมายดังกล่าวในช่วงเปิดสมัยประชุมสภาฯ จะเกิดการต่อต้านจากประชาชนจำนวนมาก และเกิดความขัดแย้งรุนแรง”นายจุรินทร์ กล่าว