ชาวกทม.ต้องการส.ส.ที่มีคุณธรรมมากสุด

วันที่ 23 มิ.ย. 2555 เวลา 08:45 น.
ชาวกทม.ต้องการส.ส.ที่มีคุณธรรมมากสุด
นิด้าโพลเผย สส. ในฝันของชาว กทม. ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มากที่สุด มีความรู้และทำงานเก่ง เป็นรอง

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือนิด้าโพล สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ผู้แทนราฎรในฝัน ของชาวกรุงเทพมหานคร”  สำรวจระหว่างวันที่ 7 – 16 มิถุนายน 2555 โดยสำรวจจากประชาชน   ทั่วกรุงเทพหมานครจำนวน 1,288  หน่วยตัวอย่าง

พบว่า ชาว กทม. ร้อยละ76.38 ต้องการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มากที่สุด รองลงมา     ร้อยละ 60.99 ต้องการผู้ที่มีความรู้ ร้อยละ 54.23 ต้องการผู้ที่ทำงานเก่ง ในขณะที่ ร้อยละ 24.67 ต้องการผู้ที่พูดจาชัดเจน ชัดถ้อยชัดคำ  ร้อยละ 22.07 ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี และอีกร้อยละ 6.43 รักษาคำพูดที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชน