ชวลิต วิชยสุทธิ์ เป็นสส.เพื่อไทยคนใหม่

  • วันที่ 04 ก.พ. 2555 เวลา 11:03 น.

ชวลิต วิชยสุทธิ์ เป็นสส.เพื่อไทยคนใหม่

'ชวลิต วิชยสุทธิ์' เลื่อนขึ้นเป็นสส.เพื่อไทยคนใหม่ แทน 'นิวัฒน์ธำรง'

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศระบุว่าตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งได้ประกาศให้ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย

ลำดับที่ 21 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

บัดนี้ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล สิ้นสุดลงตามมาตรา 106(3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109(2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554จึงประกาศให้

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย ลำดับที่67 เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข่าวอื่นๆ