ชงครม.อนุมัติ1.9หมื่นล้านฟื้นฟูประเทศ

วันที่ 28 พ.ย. 2554 เวลา 19:17 น.
ชงครม.อนุมัติ1.9หมื่นล้านฟื้นฟูประเทศ
"ยงยุทธ"นั่งหัวโต๊ะประชุมกฟย.เตรียมเสนอแผนฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานประเทศ 5 ด้านงบ 1.9หมื่นล้านให้ครม.อนุมัติ 29 พ.ย.นี้

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ครั้งที่ 2/2554 โดยมี รัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ด้าน นางฐิติมา ฉายแสง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้ว โดยเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 29 พ.ย. ซึ่งมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 12,983.629 ล้านบาท

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ 1. ด้านคมนาคมขนส่ง 4,444.523 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ ในเขตพื้นที่ 7 ลุ่มน้ำสำคัญ โครงการบูรณะปรับปรุงสถานีขนส่งสินค้า 2 แห่ง (คลองหลวง จ.ปทุมธานี และพุทธมณฑล จ.นครปฐม) และสถานีขนส่งผู้โดยสาร 1 แห่ง (จ.อุทัยธานี) โครงการปรับปรุงทางและค้นทางรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

2. ด้านสถานที่ราชการและระบบสาธารณูปโภค 384.909 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาล และครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

3. ด้านศาสนสถานและโบราณสถาน 1,593.468 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการฟื้นฟู บูรณะโบราณสถาน โครงการบูรณะ ซ่อมแซมมัสยิด และโบสถ์คริสต์ โครงการบูรณะ ซ่อมแซมวัด ที่พักสงฆ์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม

4. ด้านสถานศึกษา 1,462.447 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการฟื้นฟู เยียวยาหน่วยงานทางการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โครงการฟื้นฟู เยียวยาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5. ด้านแหล่งน้ำและระบบชลประทาน 5,098.282 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงานปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ สิ่งปลูกสร้าง และซ่อมแซมระบบโทรมาตร แผนงานฟื้นฟู ซ่อมแซมระบบน้ำบาดาล ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและระบบประปาหมู่บ้าน แผนงานซ่อมแซมอาคารหัวงานของเขื่อน อ่างเก็บน้ำ ฝาย ประตูระบายน้ำ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ อาคารบังคับน้ำ คันกั้นน้ำ พนังกั้นน้ำ

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบแผนงาน โครงการและงบประมาณในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ระยะการฟื้นฟู หลังน้ำลด (ระยะที่ 3) ของ 6 กระทรวง ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต (กคช.) แล้ว

ทั้งนี้แบ่งเป็นเป็นโครงการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย จำนวน 198 โครงการ วงเงิน 6,803,774,401 บาท โดยจะเสนอให้เข้าที่ประชุมครม.พิจารณาในวันที่ 29 พ.ย.เช่นเดียวกัน