87อาจารย์มหาวิทยาลัยลงชื่อค้านพรฎ.อภัยโทษ

วันที่ 17 พ.ย. 2554 เวลา 17:55 น.
87อาจารย์มหาวิทยาลัยลงชื่อค้านพรฎ.อภัยโทษ
87อาจารย์จาก 7 มหาวิทยาลัยลงชื่อคัดค้าน พรฎ.อภัยโทษ ชี้รัฐบาลใช้อำนาจไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม เรียกร้องให้ชี้แจงต่อสาธารณะ   

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย 7 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 87 คน ได้ลงนามในแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) พระราชทานอภัยโทษ ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประชุมลับเพื่อพิจารณาเมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยรายละเอียดของแถลงการณ์ มีดังนี้

เรียกร้องรัฐบาลให้ยุติการสร้างเงื่อนไขที่อาจนำไปสู่ความแตกแยกในสังคม ใช้อำนาจรัฐให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม เป็นไปตามหลักสุจริตอย่างเปิดเผยโปร่งใสและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวม

ในขณะที่สังคมไทยกำลังเผชิญกับมหาอุทกภัยครั้งสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนนับล้านๆครัวเรือน  ท่ามกลางความทุกข์ยากของผู้คนที่ต้องต่อสู้กับชะตากรรมอันสืบเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำที่ผิดพลาดของฝ่ายรัฐ  

แทนที่รัฐบาลจะต้องระดมสรรพกำลังทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือเยียวยาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน รัฐบาลภายใต้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กลับฉกฉวยโอกาสในภาวะวิกฤตมหาอุทกภัยดังกล่าวอาศัยการประชุมลับของคณะรัฐมนตรีออกพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษโดยมีความมุ่งหมายเพื่อช่วย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อันเป็นการกระทำที่เป็นการลุแก่อำนาจที่มีลักษณะเป็นการปิดปังซ่อนเร้น 

หากสภาพการณ์ยังคงดำเนินไปเช่นนี้กรณีนี้อาจจะนำไปสู่การสร้างความแตกแยกซ้ำเติมวิกฤตจากมหาอุทกภัยที่กำลังเผชิญอยู่  เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมสังคมมากกว่าที่เป็นอยู่ คณาจารย์ดังมีรายนามข้างท้ายนี้ ขอเรียกร้องและคำชี้แจงจากทางรัฐบาล ดังนี้

1.ให้รัฐบาลทบทวนการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวกับการออกพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับ“นิติประเพณี”ที่ได้กระทำมาโดยตลอด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขหลักเกณฑ์เพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับอภัยโทษตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือ “นิติประเพณี” ที่ได้กระทำกันมา

2. การเสนอเรื่องร่างพระราชกฤษีกาอัยโทษในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พ.ย. เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 หรือไม่

3. เพื่อให้กระบวนการตรากฎหมายที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนเป็นไปโดยเปิดเผยและโปร่งใส ให้รัฐบาลนำร่างพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยเร็ว เพื่อให้สาธารณชนได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวว่าสอดคล้องกับกฎหมายหรือ “นิติประเพณี” หรือไม่เพียงใด

4. ขอให้รัฐบาลชี้แจงเหตุผลในการตัดหลักเกณฑ์ของผู้อยู่ในข่ายที่จะได้รับการอภัยโทษตามร่างพระราชกฤษฎีกาโดยเฉพาะในประเด็น ดังต่อไปนี้

ก. ผู้ที่จะได้รับการอภัยโทษไม่จะต้องเป็นผู้ที่ถูกกักขังหรือมีตัวอยู่ในการควบคุมของทางราชการหรือไม่

ข. การอภัยโทษครอบคลุมคดีเกี่ยวกับยาเสพติดหรือคดีทุจริตหรือไม่  และ ค. หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะได้รับการอภัยโทษจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 60 ปี และจะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขอื่นอีกหรือไม่เพียงใด

คณาจารย์ดังมีรายนามข้างท้ายขอเรียกร้องให้รัฐบาลใช้อำนาจรัฐให้สอดคล้องกับ หลักนิติธรรม กระทำการอย่างตรงไปตรงมาตามหลักสุจริตและเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวม หากรัฐบาลยังมีพฤติการณ์ใช้อำนาจที่ไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ไม่เปิดเผย ไม่โปร่งใส กระทำการเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ รัฐบาลจะต้องพร้อมรับกับสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่ความแตกแยกในสังคมท่ามกลางวิกฤตมหาอุทกภัยที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้

รายชื่อคณะอาจารย์ที่ลงชื่อคัดค้านมีดังนี้

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง       1. รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ        2. ดร.ชำนาญ วัฒนศิริ       3. รศ.สุปราณี อัทธเวรี       4. ดร.สมสิริ รุ่งอมรรัตน์       5. ดร.จรูญ รุ่งอมรรัตน์       6. ดร.สรรเสริญ จำปาทอง       7. ดร.ชะบา จำปาทอง       8. ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์       9. อ.ทรงสรรค์ อุดมศิลป์       10. ดร.พลวัต ประพัฒน์ทอง       11. รศ.ดร.วาริณี เอี่ยวสวัสกุล       12. รศ.ดร.มุกดา หนุ่ยศรี       13. รศ.ดร.ศรีนวล โอสถเสถียร       14. รศ.พ.ต.อ.หญิง ดวงกมล ปิ่นเฉลียว       15. ผศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข       16. ดร.ชื่นจิตร โพธิศัพท์สุข       17. ดร.เรณุการ์ ทองคำรอด       18. อ.สุพัตรา มะปรางหวาน       19. อ.วณิภา ทับเที่ยง       20. รศ.ดร.จุฑา มนัสไพบูลย์       21. ผศ.ศุภสิน สุริยะ       22. ผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ       23. ผศ.ดร.แสงจันทร์ กันตะบุตร       24. อ. ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์       25. อ. ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา       26. อ. ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส       27. อ. ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ       28. อ. ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์       29. ดร.ภูมิพัฒน์ มิ่งมาลัยรักษ์       30. อ. ร.อ.กำจัด เล่ห์มงคล       31. อ.วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์       32. อ.วราพงษ์ กาญจนาภา       33. อ.ชัยวัฒน์ ทองอินทร์       34. อ.รัชฎาภรณ์ พุฒจร       35. อ.สุจิตราภา พันธ์วิไล       36. อ.เดชอนันต์ บังกิโล       37. อ.สุดศิริ รุ่งเรือง       38. อ.ตุลยา ตุลาดิลก       39. อ.นรเศรษฐ์ พลศิลปะ       40. อ.ณัฎฐิรา หอพิบูลสุข       41. อ.อิสรี แพทย์เจริญ       42. อ.เอกกวีร์ วินิจเขตคำณวน       43. อ.รตนพร เพ็ญพิมล       44. อ.ณัฐภรณ์ ภูริปัญญวานิช       45. อ.อรวรรณ จำพุฒ       46. อ.สุเทพ นิ่มสาย       47. อ.พินทุสร อ่อนเปี่ยม       48. อ.ประสพศิริ ประเทศรัตน์       49. อ.พรพิมล ไชยสนิท       50. อ.ภัทรพร กัลยา       51. อ.พรวศิน ศิริสวัสดิ์       52. อ.นัดดากร นิมิตรุ่งทวี       53. อ.ณรัฐ หัสชู       54. อ.ธิดารัตน์ บัวดาบทิพย์       55. รศ.ดร.วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ       56. ดร.สุรพันธ์ จั่นเจริญ       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช       1. รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร       2. รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ       3. รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คงสม       4. รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี       5. รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ       6. ผศ.ดร.มณฑิชา พุทชาคำ       7. ผศ.จิตติมา กันตนามัลลกุล       8. รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น       9. อ.คณธิศ มุงจองกลางกุล       10. อ.ปิลันธนา แป้นปลื้ม       11. อ.อิงอร ไชยเยศ       12. อ.ปริชาติ ดิษฐกิจ       13. อ.สิริลักษณ์ นามวงศ์       14. รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ       15. รศ.ดร.จีระ ประทีป       16. ผศ.ทวี สุรฤทธิ์กุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       1. รศ.ดร.วิจิตรา ฟุ้งลัดดา วิเชียรชม       2. รศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร       3. ผศ.ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์       4. รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       1. อ.จุมพล ชื่นจิตรศิริ       มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ       1. ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา       สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์       1. รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน       2. รศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ       3. ผศ.ดร.นวลนดา สงวนวงษ์ทอง       4. ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี       5. ผศ.ดร.วิวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล       6. ผศ.ดร. อนันต์ วัฒนกุลจรัส       7. รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       1.ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน