ครม.แก้ร่างเว้นกระเทยเกณฑ์ทหาร

วันที่ 15 พ.ย. 2554 เวลา 18:42 น.
ครม.เห็นชอบแก้ร่างกฏกระทรวง2ฉบับตามพ.ร.บ.รับราชการทหารยุติปัญหาคนมีภาวะสภาพไม่ตรงเพศกำเนิด

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้(15พ.ย.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ออกตามความใน พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 รวม 2ฉบับ ประกอบด้วย เห็นชอบร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ออกตามความในพ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 (กำหนดให้คนที่มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเป็นคนจำพวกที่ 2) และร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 (ปรับปรุงลักษณะของความพิการทุพพลภาพหรือโรค ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้)

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง คือ 1.ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 (กำหนดให้คนที่มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเป็นคนจำพวกที่ 2) ได้เพิ่มความในข้อ 3 วรรคสาม (12) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 เป็นดังนี้“(12) ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด (Gender Identity Disorder)”

และ2.ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 (ปรับปรุงลักษณะของความพิการทุพพลภาพหรือโรค ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้) ได้ปรับปรุงลักษณะของความพิการทุพพลภาพหรือโรค ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน.