พิษน้ำท่วม!ฉุดดัชนีการเมือง-ปูคะแนนลด

วันที่ 04 พ.ย. 2554 เวลา 17:49 น.
พิษน้ำท่วม!ฉุดดัชนีการเมือง-ปูคะแนนลด
ดุสิตโพลเผยวิกฤตน้ำท่วม ฉุดดัชนีการเมืองไทย เดือน ต.ค.ลดลงทุกตัวจากก.ย.

สวนดุสิตโพล เผยดัชนีการเมืองไทยในเดือนต.ค.54 พบว่าค่าดัชนีโดยรวมมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 4.44 ลดลงจากเดือนก.ย.ซึ่งอยู่ที่ 5.24 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

หากเรียงตามลำดับคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ บทบาทของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนรับรู้ 5.16 คะแนน ลดลงจากก.ย.ที่ได้ 5.89 คะแนน, การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ 5.10 คะแนน ลดลงจากก.ย.ที่ได้ 5.36 คะแนน, ผลงานของนายกรัฐมนตรี 5.05 คะแนน ลดลงจากก.ย.ที่ได้ 6.05 คะแนน, ความสามัคคีของคนในชาติ 4.96 คะแนน ลดลงจากก.ย.ที่ได้ 5.09 คะแนน และการปฏิบัติงานของฝายค้าน 4.94 คะแนน ลดลงจากก.ย.ที่ได้ 5.42 คะแนน

แต่ถ้าเรียงตามอันดับคะแนนต่ำสุด 5 อันดับสุดท้าย ได้แก่ การแก้ปัญหาของผู้มีอิทธิพล 3.47 คะแนน ลดลงจากก.ย.ที่ได้ 4.55 คะแนน, การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น 3.59 คะแนน ลดลงจากก.ย.ที่ได้ 4.48 คะแนน, การแก้ปัญหาความยากจน 3.70 คะแนน ลดลงจากก.ย.ที่ได้ 4.56 คะแนน และราคาสินค้า 3.99 คะแนน ลดลงจากก.ย.ที่ได้ 4.89 คะแนน

ทั้งนี้หากแยกตามภูมิภาค ประชาชนในภาคเหนือให้ 5.23 คะแนน ลดลงจาก ก.ย.ที่ได้ 6.47 คะแนน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ 4.73 คะแนน ลดลงจาก ก.ย.ที่ได้ 5.87 คะแนน, ภาคกลาง ให้ 4.18 คะแนน ลดลงจาก ก.ย.ที่ได้ 5.01 คะแนน, กรุงเทพฯ ให้ 4.14 คะแนน ลดลงจาก ก.ย.ที่ได้ 5.06 คะแนน ขณะที่ภาคใต้ ให้ 3.79 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก ก.ย.ที่ได้ 3.28 คะแนน

สำหรับดัชนีการเมืองไทยดังกล่าว มีตัวชี้วัดทั้งการบริหารงานของรัฐบาล, ฝ่ายค้าน, ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน, บทบาทสื่อมวลชน และอื่นๆ รวม 25 ประเด็น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่จะบอกได้ว่าการเมืองไทยว่าดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม โดยสำรวจประชาชนทั่วประเทศเป็นประจำของทุกเดือนเพื่อเปรียบเทียบเดือนต่อเดือน

ทั้งนี้ ผลการสำรวจดังกล่าว มาจากความเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 5,253 คน ระหว่างวันที่ 25 ต.ค.- 4 พ.ย.54