logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
มท.สั่งตั้งกก.ดูแลจำนำข้าวทุกจังหวัด

มท.สั่งตั้งกก.ดูแลจำนำข้าวทุกจังหวัด

05 ตุลาคม 2554

มหาดไทยสั่งตั้งกรรมการดูแลการรับจำนำข้าวระดับจังหวัด มอบผู้ว่าฯคุมเข้มป้องกันการทุจริต

มหาดไทยสั่งตั้งกรรมการดูแลการรับจำนำข้าวระดับจังหวัด มอบผู้ว่าฯคุมเข้มป้องกันการทุจริต

นายพระนาย สุวรรณรัฐ รักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวถึงโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ที่จะเริ่มในวันที่ 7 ต.ค. 2554 ว่า เพื่อเตรียมความพร้อม กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้ ผวจ.ศึกษานโยบายการรับจำนำข้าวของรัฐบาลให้เข้าใจอย่างแท้จริง และบูรณาการการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.)  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรชาวนา พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการรับจำนำข้าว ในระดับจังหวัด ประกอบด้วย  ผวจ.เป็นประธาน ปลัดจังหวัดเป็นเลขานุการ หัวหน้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะต้องกำกับดูแลการดำเนินงานทุกขั้นตอนของการรับจำนำ  ตรวจสอบโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งก่อนเข้าร่วมระหว่างดำเนินการและภายหลังสิ้นสุดโครงการ โดยให้จัดทำข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานในรูปแบบวีซีดี

นายพระนายกล่าวต่อว่า ผวจ.ต้องรับผิดชอบ ดูแลตรวจสอบป้องกันมิให้เกิดการทุจริต และชี้แจงข้าราชการ เกษตรกร และผู้ประกอบการโรงสี ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน หากพบความผิดต้องลงโทษคนผิดอย่างจริงจัง และเพื่อให้การรับจำนำข้าวมีประสิทธิภาพ จังหวัดสามารถตั้งคณะอนุกรรมการระดับอำเภอ ให้เข้ามามีส่วนร่วม กำกับดูแลพื้นที่อำเภอ ที่เป็นที่ตั้งของโรงสีอย่างใกล้ชิด โดยให้นายอำเภอเป็นหัวหน้ารับผิดชอบ ในส่วนของหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการรับจำนำ ได้กำชับให้อำเภอชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำท้องถิ่น เพื่อนำไปถ่ายทอดให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบอย่างถูกต้อง